ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5591/STP-KTrVB ngày 10 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 16 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành do không cònphù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban,ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhândân phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

(Kèm theo danh mục văn bản bị bãi bỏ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

DANH MỤC VĂN BẢN

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỊ BÃI BỎ(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quyết định số 5488/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 10 năm 1997 ban hành Quychế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn thành phố.

2. Quyết định số 40/1999/CT-UB-TM ngày 28 tháng 12 năm 1999 về việc chỉ đạothực hiện hướng dẫn kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

3. Chỉ thị số 22/2000/CT-UB-CNN ngày 14 tháng 9 năm 2000 về việc triểnkhai công tác quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệpvà hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại thành phố Hồ ChíMinh.

4. Chỉ thị số 24/2000/CT-UB-KT ngày 05 tháng 10 năm 2000 về đối phó vớilũ lụt và triều cường trên địa bàn thành phố.

5. Quyết định số 08/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2002 về ủy quyền Chủtịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụsở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sởlàm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngânsách quận - huyện.

6. Chỉ thị số 23/2002/CT-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 về chấn chỉnh,tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện LuậtDoanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7. Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 về tăng cường côngtác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh.

8. Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 về tăng cường xâydựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trongtình hình mới.

9. Chỉ thị số 28/2004/CT-UB ngày 01 tháng 11 năm 2004 về việc tiếp tụctriển khai thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 củaThủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10. Quyết định số 213/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 phê duyệtphương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

11. Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 về tập trungthực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đốiphó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

12. Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 về tăng cườngcác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh.

13. Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về tăng cườngcác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố HồChí Minh.

14. Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2007 về việc tậptrung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấptrên địa bàn thành phố.

15. Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2008 về quản lý nhànước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

16. Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2010 về tăng cườngcác biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ