THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾGIẢI TRUYỀN THỐNG TRẦN VĂN KIỂU

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyềnhạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện,quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình ban hành Quy định vềcông tác Thi đua, Khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận5 tại Tờ trình số 10/TTr-LĐLĐ ngày 20 tháng 8 năm 2013 và Trưởng Phòng Nội vụtại Tờ trình số 961/TTr-NV ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07(bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7613/2002/QĐ-UB ngày 31tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận 5 về ban hành Quy chế Giải truyền thốngTrần Văn Kiểu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hộiđồng Thi đua khen thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng Phòng Nội vụ,Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp/TP.HCM;
- TTQU-TTUBND/Q5;
- Ban Dân vận QU/Q5;
- TT. Công báo TP.HCM;
- Lưu (Ha. 11.b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

QUY CHẾ

GIẢI TRUYỀN THỐNGTRẦN VĂN KIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Quận 5)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Giải truyền thống Trần Văn Kiểu nhằm biểu dương,tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, đang trực tiếp sản xuất hoặc trực tiếp điều hànhsản xuất, lãnh đạo đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đualao động giỏi, lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn. Các nhà doanh nghiệphoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, chấp hành và thực hiện đầy đủchủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định pháp luật trong quá trìnhkinh doanh, tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào do thành phố, quận phátđộng, các công tác xã hội, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho hoạt động của cáctổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Giáo viên dạy nghề chocông nhân lao động trong các cơ sở, trường dạy nghề thuộc quận có thành tíchtiêu biểu trong quá trình đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ đội ngũ côngnhân trẻ học tập, lao động.

Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng:

1. Đối tượng:

- Kỹ sư, Kiến trúc sư, Bác sĩ hoặc có trình độtương đương đang trực tiếp sản xuất hoặc điều hành sản xuất, lãnh đạo đơn vị.

- Công nhân trực tiếp sản xuất đang lao động sảnxuất trong những doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận 5(chỉ xét ở những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn).

- Giáo viên dạy nghề cho công nhân lao động trongcác cơ sở, trường dạy nghề thuộc Quận.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Chủdoanh nghiệp Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc cácthành phần kinh tế trên địa bàn quận 5.

2. Tiêu chuẩn:

- Thời gian công tác từ 10 năm trở lên. Riêng đốivới công nhân lao động tại doanh nghiệp là 5 năm.

- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho hoạtđộng phong trào do chính quyền và các Ban ngành đoàn thể phát động, là đoànviên công đoàn xuất sắc liên tục nhiều năm.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành luậtpháp, quan tâm đến công tác xã hội, có uy tín trong tập thể CNVC - LĐ tại cơquan, doanh nghiệp.

- Đã đạt một trong những danh hiệu thi đua từ cơ sởđến Trung ương như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Lao động tiên tiến, giải thưởngHội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố, Bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giải Bàn tay vàng các thứ hạng nhất, nhì, batrong Hội thi thợ giỏi từ cấp cơ sở trở lên.

- Có thành tích tiêu biểu trong quá trình đào tạo,truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ đội ngũ công nhân trẻ học tập, lao động.

- Chấp hành chế độ chính sách Nhà nước ban hành:thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hợpđồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bảo hộ lao động vànhững chính sách do Bộ Luật lao động quy định đối với người lao động.

- Về xây dựng và phát triển các hoạt động phongtrào tại doanh nghiệp: tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho CNVC-LĐ thamgia vào các tổ chức Đảng, Đoàn thể, hội, nghiệp đoàn, được sinh hoạt hội họp,học tập, tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng caotay nghề chuyên môn, văn hóa.

- Hưởng ứng các cuộc vận động công tác xã hội, cácphong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ. Vì người nghèo. Đền ơnđáp nghĩa… do Thành phố, Quận, địa phương phát động.

Điều 3. Quy trình tổ chức giải thưởng:

1. Giải thưởng truyền thống Trần Văn Kiểuquận 5 được tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớntrong năm.

2. Quy trình tổ chức

- Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở phối hợp vớiBan Giám đốc căn cứ vào tiêu chuẩn và đối tượng tổ chức bình chọn từ cấp cơ sởtheo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 5.

- Trên cơ sở danh sách đã bình chọn, Ban Thường vụLiên đoàn Lao động quận 5 tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quậnquyết định.

3. Thời gian: Liên đoàn Lao động quận 5 hoàntất hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận vào đầu tháng 4hàng năm.

Điều 4. Khen thưởng

1. Hình thức

- Cấp giấy khen của Ủy ban nhân dân quận 5.

- Huy hiệu giải thưởng truyền thống.

- Lập sổ truyền thống của giải thưởng để lưu giữhình ảnh của những người được xét thưởng.

- Danh sách những người đạt giải thưởng sẽ đượcgiới thiệu trên báo Người Lao động và Bản tin quận 5.

2. Tặng thưởng:

- Mỗi cá nhân được tặng thưởng với giá trị giải thưởnglà 2.000.000 đồng/người (Hai triệu đồng).

- Số lượng giải thưởng trao tặng sẽ căn cứ vào sốngười đạt tiêu chuẩn và khả năng tài chính vận động được hàng năm.

3. Kinh phí: Kinh phí cho giải thưởng từnguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý việc thu, chi tài chính theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan có liênquan tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện. Quy chế này sẽđược Ủy ban nhân dân quận 5 xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hìnhthực tế theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động và Trưởng Phòng Nội vụ.