ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 06 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế củaSở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tácthanh niên;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Phòng Nội vụ quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận 6 tạiTờ trình số 787/TTr-NV ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NVngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 như sau:

Phòng Nội vụ quận có chức năng tham mưu, giúp Ủyban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổchức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính;chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhànước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữnhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Bổ sung Khoản 21 Điều 2 như sau:

21. Về công tác thanh niên:

a) Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định,chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biệnpháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tácthanh niên được giao;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phêduyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫngiữ nguyên theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19 tháng 02 năm 2009 củaỦy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nộivụ quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU-TTUBND Q6;
- Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể Q6;
- VPQU, các Ban Đảng Quận ủy Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Q6;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, PNV (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông