ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 08 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức của tổ chức văn thư, lưu trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủvà Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chếcủa Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về côngtác thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế (mẫu) về tổchức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1tại tờ trình số 231/TTr-NV ngày 02 tháng 5 năm 2013 và đề nghị của Trưởng phòngTư pháp tại tờ trình số 24/TTr-TP ngày 26 tháng 4 năm 2013 về báo cáo thẩm địnhdự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3029/2009/QĐ-UBND ngày15 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quy chế về tổ chức vàhoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânQuận 1, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Phòng Nội vụ Quận 1 là cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân Quận 1.

Phòng Nội vụ Quận 1 có tư cáchpháp nhân, có con dấu và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diệnvề tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 1; đồng thời chịu sựhướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2. Chức năng

Phòng Nội vụ Quận 1 có chức năng tham mưu, giúpỦy ban nhân dân Quận 1 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổchức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; chính quyền địaphương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ,công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôngiáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nội vụ Quận 1 có nhiệmvụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 1 các văn bảnhướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theoquy định.

2. Trình Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyếtđịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch định kỳ và đột xuất; chương trình, biện pháptổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn Quận 1 theoquy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Trình Ủy ban nhân dân Quận 1 quyết định hoặctham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 trình cấp có thẩm quyền quyết định thànhlập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thểcác tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành Quận 1theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sựnghiệp:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 hướng dẫn, kiểmtra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 tổng hợp chungviệc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cáccơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp Quận 1 và Ủy ban nhân dân 10 phường.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 và các cơ quan cóthẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồngnhân dân thành phố theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 1 và hướng dẫn củaỦy ban nhân dân thành phố;

b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhândân Quận 1 bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân 10 phường; giúpỦy ban nhân dân Quận 1 trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm các chức danhtheo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 xâydựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địabàn để Ủy ban nhân dân quận trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính củaQuận 1;

d) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 trong việc hướngdẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt độngcủa khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận 1 theo quy định; bồi dưỡng công táccho các chức danh ở khu phố, tổ dân phố.

7. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 trong việc hướngdẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đốivới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 10 phường trên địa bàn Quận 1.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 trongviệc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thựchiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quảnlý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chứcphường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyêntrách phường theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính:

Phối hợp Văn phong Ủy ban nhân dân Quận 1 (Bộphận chuyên cải cách hành chính) trong công tác thực hiện cải cách hành chínhtrên lĩnh vực: tham mưu cho UBND quận trong việc áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo TCVN ISO 9001:2000.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện quảnlý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chếđộ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của thành phố đối với các cơquan, tổ chức ở quận và phường;

b) Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưutrữ theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện côngtác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn thư, lưu trữ;

d) Quản lý tài liệu lưu trữ của cấp quận theohướng dẫn của Sở Nội vụ;

đ) Thực hiện một số dịch vụ công về văn thư, lưutrữ.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên mônvà các ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáotrên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định củapháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận 1 tổchức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng củaĐảng và Nhà nước trên địa bàn Quận 1; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thiđua - Khen thưởng Quận 1;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệnkế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 1; theo dõi, tham mưuđề xuất sử dụng kinh phí khen thưởng theo quy định của pháp luật.

14. Về công tác thanh niên:

a) Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyếtđịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước vềcông tác thanh niên được giao;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phêduyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếunại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báocáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quảtriển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoahọc, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lýnhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ,chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng thammưu quản lý theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dânQuận 1.

19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụtheo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 1.

20. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 1 quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường về công tác nội vụ vàcác lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theohướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phâncông của Ủy ban nhân dân Quận 1.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Phòng Nội vụ có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởngphòng và các cán bộ, công chức.

a) Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủyban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và trước pháp luật về việcthực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động củaPhòng Nội vụ.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ tráchvà theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trướcpháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởngphòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Phòng (bằng vănbản và phải được Chủ tịch UBND quận đồng ý).

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khenthưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối vớiTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làmcông tác quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn Quận 1 được bố trí tương xứngvới nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặcđiểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực cán bộ, công chức, TrưởngPhòng Nội vụ Quận 1 phân chia các lĩnh vực công tác và bố trí nhân sự phụ tráchriêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quảvà tiết kiệm.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cánbộ cụ thể để xác định từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức để phânbổ biên chế cho phù hợp, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Nội vụ do Chủtịch Ủy ban nhân dân Quận 1 quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chínhđược Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Quận 1 hàng năm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạtđộng của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụtrách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyếtcác công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mìnhphụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phótrưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởngphòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặcnhững vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giảiquyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêucầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền củaPhó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện và cán bộ, chuyên viên đó phải báocáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban mộtlần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuầnsau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phậnhọp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phươnghướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức mộtlần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịchcông tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân cóliên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dunglàm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phátsinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Nội vụ:

Phòng Nội vụ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vàthanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo côngtác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 1:

Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếpvà toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 1 về toàn bộ công tác theo chức năng,nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từChủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch Ủyban nhân dân Quận 1 về những mặt công tác đã được phân công.

Theo định kỳ (hằng tháng, quý, 6 tháng, năm)phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 1 về nội dung công tác của Phòng và đềxuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộclĩnh vực liên quan.

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy:

Phòng Nội vụ phối hợp, bàn bạc với Ban Tổ chứcQuận ủy trong việc giải quyết những vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện Quận ủyquản lý theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận 1 (đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng kếhoạch, quy hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức) đồng thờithường xuyên liên hệ với Ban Tổ chức Quận ủy để nắm được chủ trương của cấp ủyqua từng thời kỳ về công tác tổ chức và cán bộ, qua đó có kế hoạch thực hiệntốt nhiệm vụ.

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủyban nhân dân Quận 1:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trêncơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy bannhân dân Quận 1, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế -xã hội của Quận 1. Trong trường hợp Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp giải quyếtcông việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên mônkhác, Trưởng phòng Nội vụ tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận xem xét, quyết định.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cácđơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 1:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, 10phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội củaQuận 1 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòngcó trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 1 giảiquyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các 10 phường

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy bannhân dân các 10 phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đếnchức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Hướng dẫn cán bộ phường về chuyên môn, nghiệpvụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng phòng Nội vụ và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 có trách nhiệm thựchiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấnđề cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung, Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệmnghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 xem xét quyếtđịnh sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.