ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 16 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH 12 ngày16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ,quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổchức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáodục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn vềchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục vàĐào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Phòng Giáo dụcvà Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổchức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-VP ngày 14 tháng 3năm 2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận về Đề án thực hiện Nghị định số115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệmquản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đàotạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục vàĐào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 11tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc thành lập Phòng Giáo dục vàĐào tạo quận 10;

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận tạiThông báo số 3505/TB-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận vềKết luận của Ủy ban nhân dân quận 10 tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Giáodục và Đào tạo quận 10;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đàotạo quận 10 tại Công văn số 536 /PGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2013;

Xét thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp quận10 tại Công văn số 121/TP ngày 28 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờtrình số 654/TTr-PNV ngày 08 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàylà Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân,Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo,Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc quận 10; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân quận 10)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10 là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 10, có chức năng tham mưu, giúp Ủy bannhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, baogồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáovà tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bịtrường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảođảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biênchế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn,kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạoThành phố Hồ Chí Minh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơchế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạtđộng giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kếhoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nướcvề lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trunghọc cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trunghọc phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầmnon, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tậpcộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhândân quận.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: Dự thảo các quyết định thành lập (đốivới các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáodục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồmcả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trườngtrung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp họctrung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tậpcộng đồng; các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơchế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địabàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đìnhchỉ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 2, Điều 2,Quyết định này và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chươngtrình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổcập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉđối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việcđào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyềnquản lý của Ủy ban nhân dân quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựukhoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phươngtrong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhânđiển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bànquận.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sởgiáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm,số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số ngườilàm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điềuđộng, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viênchức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quậnvà công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnQuyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giángchức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập;công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệutrưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quảnlý của Ủy ban nhân dân quận theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quy chế bổnhiệm cán bộ ban hành theo Quyết định số 1119-QĐ/QU ngày 17 tháng 10 năm 2012của Quận ủy quận 10 và các quy định pháp luật liên quan.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lậpdự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơquan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giaodự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngânsách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và cácnguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩmquyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính -Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lýcủa Ủy ban nhân dân quận.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thựchành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lývi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báocáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theohướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chấtđược giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân quận.

16. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động Hội Cựu giáochức, Hội Khuyến học quận; các tổ chức hội trong lĩnh vực giáo dục được giaoquản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủyban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng Phòng vàkhông quá 03 Phó Trưởng Phòng.

a) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chịutrách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận 10 và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Các Phó Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trướcTrưởng Phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệmTrưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

2. Các cơ sở giáo dục ở quận 10: Phòng Giáo dụcvà Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối vớicác cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của cáctổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông cónhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học;cơ sở giáo dục mầm non; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận 10;trường Bồi dưỡng giáo dục quận 10.

Điều 4. Bộ máy

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, PhòngGiáo dục và Đào tạo tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức được phân côngđảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác:

- Bộ phận quản lý khối mầm non;

- Bộ phận quản lý khối tiểu học;

- Bộ phận quản lý khối trung học cơ sở và cácđơn vị trực thuộc;

- Bộ phận phụ trách tổng hợp, thanh tra giáo dụcvà chỉ đạo nghiệp vụ;

- Bộ phận phụ trách công tác tổ chức - cán bộ;

- Bộ phận phụ trách hành chánh - thống kê - kếhoạch - văn thư.

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sựcụ thể của phòng, mỗi mặt công tác cần được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chitiết, những công việc, phần việc cụ thể, rõ ràng để xác định chức danh của cánbộ - công chức và số lượng biên chế cho phù hợp.

Phụ trách từng việc do lãnh đạo phòng trực tiếpquản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất,khối lượng công việc do Trưởng Phòng quy định.

Điều 5. Biên chế

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quảnlý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xácđịnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình Ủy ban nhân dân quận10 phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục vàĐào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ được giao.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chếđộ thủ trưởng. Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của phòngvà phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách nhữnglĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các côngviệc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mìnhphụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, PhóTrưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởngphòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặcnhững vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giảiquyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêucầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền củaPhó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho PhóTrưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giao ban mộtlần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuầnsau.

2. Theo định kỳ trên, các bộ phận họp với PhóTrưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triểnkhai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một lần; tùy theotình hình công tác có thể tổ chức họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành công việcđược giao.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịchcông tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (các tổchức và cá nhân có liên quan) phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần,tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giảiquyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn củaPhòng.

Điều 8. Các mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận 10:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạotrực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 10 về toàn bộ công tác giáo dụcvà đào tạo, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủtịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy bannhân dân quận 10 về những mặt công tác đã được phân công.

b) Theo định kỳ phải báo cáo Ủy ban nhân dânquận 10 về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môntrong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự hướng dẫn vàkiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệmtổ chức thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủyban nhân dân quận 10:

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợptrên cơ sở bình đẳng, để thực hiện chức năng theo quy định, dưới sự điều hànhchung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị vàkế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Giáo dục và Đào tạochủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ độngtập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

b) Trước khi trình văn bản, đề án cho Ủy bannhân dân quận 10 quyết định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chủ độngquan hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề có liên quanđến các cơ quan đó.

4. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệmhướng dẫn về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt công tácquản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi địa phương theo quy địnhcủa Nhà nước.

b) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra ngànhtheo chức năng của Phòng và khi Ủy ban nhân dân quận 10 yêu cầu.

c) Cung cấp cho phường các tài liệu, thông tincần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại địa phương.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cácđơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận,phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xãhội của quận 10 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng,Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặctrình Ủy ban nhân dân quận 10 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Giáodục và Đào tạo có trách nhiệm, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyềnhạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểmcủa địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủyban nhân dân quận 10 quyết định để thi hành.

Điều 10. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm thực hiện Quy chế sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnquyết định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩmquyền hoặc cần bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp, Trưởng Phòng Giáo dục vàĐào tạo đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết sau khi trao đổithống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ quận 10./.