ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 17 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổchức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thểthao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí củaTrung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập Trungtâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận TânPhú;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờtrình số 782/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này làQuy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận TânPhú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânquận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Tấn Lực

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN TÂN PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trungtâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú.

Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng

1. Tên gọi: Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thaoquận Tân Phú.

2. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phúlà đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đượccấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quận Tânphú theo quy định.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận chịusự quản lý toàn diện và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận TânPhú, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụcủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

3. Chức năng:

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và dulịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị,kinh tế, văn hóa - xã hội của quận;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộlàm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầuhoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhậnthông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dântrên địa bàn.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hộihàng năm của quận để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyêntruyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích,lớp năng khiếu nghệ thuật;

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướngdẫn kỹ thuật, phương pháp, điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn,thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đối vớicơ sở;

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn nghệ, thểdục - thể thao;

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệthuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, cáchoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhucầu của nhân dân trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phùhợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao;

8. Tổ chức các hoạt động của Thư viện và Nhà truyềnthống theo quy định;

9. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụvà các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổchức trong và ngoài quận;

10. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viênchức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản theo quy định;

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủyban nhân dân quận Tân Phú giao.

Chương 2.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có Giámđốc, 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc và các viên chức, nhân viên hợpđồng lao động.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa -Thể dục thể thao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về nhânsự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thểủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm và miễnnhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao theo quy định.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận có các Tổchuyên môn, nghiệp vụ; mỗi tổ có Tổ trưởng và không quá 02 Tổ phó do Giám đốcTrung tâm quyết định. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, tổchức các hoạt động nghiệp vụ và hướng dẫn hoạt động văn hóa thông tin, thể dụcthể thao đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

a) Tổ Hành chính - tổng hợp:

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính - quản trị; tổnghợp; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các hoạt độngnăng khiếu, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trêncơ sở phát huy hiệu quả năng lực của công chức, viên chức, người lao động đồngthời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao.

b) Tổ Văn hóa - văn nghệ:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa -văn nghệ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa - văn nghệ chocơ sở.

c) Tổ Thể dục - thể thao:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện,thi đấu thể dục - thể thao, hướng dẫn các phong trào thể dục - thể thao cho cơsở.

d) Tổ Thông tin - truyền thông:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ vàlưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị độtxuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của quận.

đ) Tổ Thư viện và Nhà truyền thống:

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạtđộng về thư viện; tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách thông quanhiều hình thức (triển lãm sách, trưng bày sách, thi tuyên truyền sách, tổ chứcnói chuyện sách…) từng bước phát huy công tác truyền thông thông qua sáchbáo của thư viện; xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêucầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu và trình độ của nhân dân trênđịa bàn quận; tổ chức phòng đọc phục vụ nhu cầu văn hóa đọc cho nhân dân;hướng dẫn chuyên môn, định hướng hoạt động của thư viện, phòng đọc sách đối vớicác đơn vị trường học, tủ sách đối với các ban ngành đoàn thể cấp quận, phườngvà khu phố.

Tham mưu khai thác hiệu quả Nhà truyền thống,phát huy các giá trị truyền thống của quận nhằm giáo dục lòng tựhào dân tộc về truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước. Xâydựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thốngquận; phối hợp với các ngành, tập hợp, sưu tầm, lưu giữ các tưliệu, hiện vật của địa phương hoặc có nội dung về địa phương; thựchiện việc giáo dục truyền thống của địa phương cho các thế hệ thanhthiếu niên, nhi đồng, nhân dân trong và ngoài quận đến tham quan, họctập.

Ngoài tổ chức bộ máy trên, Trung tâm Văn hóa - Thểdục thể thao quận Tân Phú còn có các Câu lạc bộ trực thuộc chịu sự hướng dẫnchuyên môn, nghiệp vụ của các Tổ.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thểthao do Ủy ban nhân dân quận quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp Vănhóa thể dục thể thao được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm trên cơ sở vịtrí việc làm và chức danh nghề nghiệp theo quy định.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốcTrung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịchỦy ban nhân dân quận tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theoquy định.

3. Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể củaquận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết địnhvề khung tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thaoquận.

Chương 3.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao được quyhoạch xây dựng ở khu vực trung tâm, đông dân cư, thuận lợi giao thông; khi xâydựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chấtnhư sau:

a) Trụ sở làm việc;

b) Hội trường đa năng;

c) Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêuchuẩn kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Khu dịch vụ, vui chơi giải trí;

đ) Phương tiện chuyên dùng.

2. Căn cứ điều kiện thực tế của quận và quy mô tổ chứccủa Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân quận quyết định việcđầu tư cơ sở vật chất theo các quy chuẩn chuyên môn và theo thẩm quyền.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thểdục thể thao bao gồm:

a) Từ ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo cho các hoạtđộng theo kế hoạch đã được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; đầu tư xâydựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn,

- Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vay tín dụng, vốnliên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi:

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nângcao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Văn hóa - Thểdục thể thao theo quy định của pháp luật và theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Cơ chế tài chính:

a) Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận thựchiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Phòng Tàichính - Kế hoạch quận.

b) Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận cótrách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kếtoán tài chính theo quy định.

c) Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Vănhóa - Thể dục thể thao quận có trách nhiệm chấp hành các chế độ thu, chi, thanhquyết toán theo quy định.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thaophụ trách điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc phụ tráchnhững lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, trực tiếp giải quyết các côngviệc phát sinh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phâncông.

2. Trong trường hợp Giám đốc trực tiếp yêu cầu viênchức, nhân viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Giám đốc,yêu cầu đó được thực hiện nhưng viên chức phải báo cáo cho Phó Giám đốc trựctiếp phụ trách biết.

3. Công chức, viên chức và người lao động của Trungtâm Văn hóa - Thể dục thể thao phải có thái độ và phong cách làm việc lịch sự,hòa nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân cũngnhư của đồng nghiệp.

Điều 9. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể dụcthể thao họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biếnkế hoạch công tác tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo, các tổ chuyên môn họpvới Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bànphương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Hàng tháng họp toàn thể công chức, viên chức,người lao động của đơn vị một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công táctrong tháng và đề ra công tác cho tháng tiếp theo; đồng thời, phổ biến các chủtrương, chế độ, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh tại đơn vị.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp đột xuất để triển khaicác công việc cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch côngtác do lãnh đạo trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liênquan phải thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dunglàm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầuphát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận thựchiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm cho Ủy ban nhân dânquận và sở ngành liên quan theo quy định.

Điều 10. Về quan hệ công tác của Trung tâm Vănhóa - Thể dục thể thao

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quậnchịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú;

2. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu giúp Ủyban nhân dân quận thực hiện quản lý Nhà nước đối với tổ chức sự nghiệp;

3. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và SởThông tin và Truyền thông;

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiếtchế văn hóa, thể thao cơ sở;

5. Hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trongTrung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao thực hiện theo quy định của pháp luật,điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội đó;

6. Quan hệ với các đối tác trong việc thực hiệndịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Tất cả công chức, viên chức và người lao động củaTrung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao cótrách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức và người laođộng phù hợp với trình độ, năng lực nhằm hoàn thành hiệu quả công việc đượcgiao.

Trong trường hợp cần thiết Giám đốc Trung tâm Vănhóa - Thể dục thể thao có thể xây dựng quy chế hoạt động của các Câu lạc bộtrực thuộc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý để thực hiệnnhiệm vụ của Trung tâm nhưng không trái với nội dung Quy chế này và quy địnhcủa pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh,vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phối hợp Trưởng PhòngNội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân quận bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.