ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ DỰÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI (BẮC KẠN) ĐOẠN TUYẾN THUỘCĐỊA PHẬN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗtrợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số: 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; địnhgiá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vềviệc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nướcvề đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạnvề việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32/TTr-STNMT ngày 16 tháng 3 năm 2015;các Báo cáo thẩm định số: 17/BCT-STP ngày 27 tháng 01 năm 2015, số: 23/BCT-STPngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cơ chế, chính sách thực hiện công tác giảiphóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - ChợMới (Bắc Kạn) đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Về việc thu hồi đất:

Thực hiện theo quy địnhcủa Luật Đất đai 2013, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và Quyếtđịnh số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hànhQuy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ápdụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Về việc bồi thường,hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

Thực hiện theo quy địnhcủa Luật Đất đai 2013; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 củaChính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thuhồi đất; Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ bannhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường,hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Bồi thường, hỗ trợđối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi thi công công trình:

Đối với các trường hợp bị ảnh hưởng khithi công công trình thì tùy từng trường hợp cụ thể theo thực tế tại hiệntrường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư xem xét, báo cáo Ủy ban nhândânhuyện Chợ Mới. Trường hợp đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo cụ thể.

4. Hỗ trợ tự lo tái định cư cho hộ giađình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở mà đủ điều kiện tái định cư theo quy địnhsau đây:

Hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồiđất ở, đủ điều kiện tái định cư theo quy định thì ngoài việc bồi thường vềđất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư là 100 triệu đồng/hộ để tự lochỗ ở tái định cư.

5. Chính sách thưởng bàn giao mặt bằngtrước thời hạn quy định đối với các trường hợp tại Khoản 4 Điều 1 Quyết địnhnày.

Trường hợp hộgia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tự lo tái định cư, mà bàngiao mặt bằng trước thời hạn (trong khoảng thời gian từ ngày nhận tiền bồi thường,hỗ trợ tự lo tái định cư đến trước ngày phải bàn giao mặt bằng, theo thông báothu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới) thì được thưởng bằng tiền. Mứcthưởng là 7.000.000 đồng/hộ.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mớichủ động đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông bà:Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Giao thông Vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạchvà Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thanh Bình, Yên Đĩnh, Quảng Chu (huyệnChợ Mới) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Duy Chinh