ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trìnhcông cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 củaChính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trìnhcông cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại Tờ trình số 08/TTr-SVHTTDL ngày 19/01/2015,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Đặttên 04 đường, 21 phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên(Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2.Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành liên quan; UBND thành phốHưng Yên:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng về việc đặt tên và ý nghĩa sự kiện lịch sử, địa danh, thânthế, sự nghiệp của các danh nhân được chọn đặt tên đường, phố và công trìnhcông cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

2. UBND thành phố Hưng Yên chủ trì, phối hợp vớicác sở, ngành liên quan triển khai việc gắn biển tên đường, phố và công trìnhcông cộng theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của BộVăn hóa Thông tin.

3. Các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng,Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tổ chứcthực hiện những nội dung liên quan đến việc đặt tên đường, phố và công trìnhcông cộng nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở,ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Công antỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNGTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh)

I. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

TT

Tên đường

Vị trí

Quy mô

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Điểm cuối
(Nam, Tây)

Dài
(m)

Rộng (m)

1

3

4

5

6

7

8

1

TRẦN HƯNG ĐẠO

Phường Lam Sơn

Dốc Suối

Nút giao Đinh Điền - Phạm Bạch Hổ

2.300

34,0

2

LẠC LONG QUÂN

Bãi Sông Hồng

Giao với đê Sông Hồng
(Phố Sơn Nam)

Giao với đường Bạch Đằng

3.000

11,0

3

ÂU CƠ

Bãi Sông Hồng

Giao với đường Lạc Long Quân

Giao với bãi Sông Hồng

950

11,0

4

HOÀNG THỊ LOAN

Khu dân cư Nam An Vũ

Giao với đường Nguyễn Đình Nghị

Giao với đường Điện Biên

605

20,5

II. ĐẶT TÊN PHỐ

TT

Tên phố

Vị trí

Quy mô

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Điểm cuối
(Nam, Tây)

Dài
(m)

Rộng (m)

1

3

4

5

6

7

8

1

HOÀNG QUỐC VIỆT

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

Giao với đường Phạm Bạch Hổ

480

24,0

2

NGUYỄN BÌNH

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với phố Sơn Nam

Giao với phố Lê Thanh Nghị

320

24,0

3

ĐÀO CÔNG SOẠN

Khu dân cư Bắc Tô Hiệu (khu dân cư cũ phía sau Chùa Đông)

Giao với phố Trần Nhật Duật

Giao với đường Chùa Đông

295

5,0

4

PHAN HUY CHÚ

Khu dân cư Bắc Tô Hiệu (khu dân cư mới)

Giao với phố Trần Nhật Duật

Giao với đường Chùa Đông

290

15,5

5

NGÔ THÌ NHẬM

Khu dân cư Tập thể May II

Giao với phố Trương Định

Giao với phố Ngô Gia Tự

263

7,5

6

PHÚ LỘC

Phường Lê Lợi

Giao với phố Đào Nương

Giao với đường Nguyễn Trãi

227

8,0

7

HIẾN DOANH

UBND phường Hiến Nam

Giao với phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

170

14,5

8

LÊ VĂN HƯU

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

Giao với phố Đinh Gia Quế

165

15,5

9

PHÙNG HƯNG

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với phố Sơn Nam

Giao với phố Hoàng Quốc Việt

159

15,5

10

LƯƠNG THẾ VINH

Khu vực Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Giao với phố Tạ Quang Bửu

Giao với phố Đặng Văn Ngữ

154

15,5

11

LÊ TUẤN NGẠN

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với phố Đinh Gia Quế

Giao với phố Nguyễn Bình

117

15,5

12

PHẠM CÔNG TRỨ

Khu dân cư Nam Hải Thượng Lãn Ông

Giao với phố Nguyễn Thiện Kế

Giao với phố Tuệ Tĩnh

115

15,5

13

NGUYỄN TRUNG NGẠN

Khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

Giáp với khu dân cư An Dương

Giao với phố Tuệ Tĩnh

111

6,0

14

DƯƠNG PHÚC TƯ

Phường Quang Trung

Giao với đường Nguyễn Đình Nghị

Giao với đường Đông Thành

105

15,5

15

ĐÀO NƯƠNG

Phường Lê Lợi

Giao với đường Hoàng Thị Loan

Giao với đường Bà Triệu

104

15,5

16

NGUYỄN CHƯƠNG

Khu dân cư Bắc Tô Hiệu

Giao với phố Nguyễn Gia Thiều

Giao với phố Nguyễn Biểu

75

15,5

17

PHAN BỘI CHÂU

Khu dân cư Bắc Tô Hiệu

Giao với phố Doãn Nỗ

Giao với phố Phan Huy Chú

74

15,5

18

VŨ LÃM

Khu dân cư Nam Hải Thượng Lãn Ông

Giao với phố Tuệ Tĩnh

Giao với phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

65

15,5

19

PHAN CHU TRINH

Khu dân cư Đinh Điền

Giao với phố Lương Ngọc Quyến

Giao với phố Lương Văn Can

57

15,5

20

BẮC HÒA

Khu dân cư Bắc Tô Hiệu

Giao với phố Doãn Nỗ

Giao với phố Phan Huy Chú

40

15,5

21

ĐỖ THẾ DIÊN

Khu dân cư Nam Hải Thượng Lãn Ông

Giao với phố Tống Duy Tân

Giao với phố Đinh Công Tráng

38

15,5

III. ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TT

Tên công trình công cộng

Quy mô

Địa điểm

1

VƯỜN HOA DỐC SUỐI

17,2 ha

Xã Bảo Khê