ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 17 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRALIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI HUYỆNNHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa vàkinhdoanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt độngtiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 0 5/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chứchoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định vềtrình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấptại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2014của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủyban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngànhtrong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét ý kiến thẩm định của Phòng Tưpháp tại Công văn số 126/PTP ngày 09 tháng 5 năm 2016 và đề nghị của TrưởngPhòng Nội vụ tại Tờ trình số 229/TTr-PNV ngày 10tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành tronglĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Nhà Bè (gọi tắtlà Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày,kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởngphòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Trưởng Công an Huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tàichính - Kế hoạch, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởngphòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Huyện, ChiCục trưởng Chi Cục thuế, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quảnlý Trật tự đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Lực lượng Kiểmtra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hộiHuyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


- Như Điều 3; Tư pháp;
- Sở VH&TT; LĐ-TB&XH;y;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰCVĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ
02/ 2016/QĐ-UBND ngày 17tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dânhuyện Nhà Bè)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Vị trí- vai trò

1. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội tại huyện Nhà Bè được thành lập theo quy định của pháp luật để tiếnhành kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa,kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn mạidâm, ma túy, đánh bạc, phòng cháy, chữa cháy và các hành vi vi phạm hành chínhkhác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội là lực lượng phối hợp liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,hoạt động theo quy định của pháp luậtbao gồm các ngành: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tưpháp; Tài Nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Y tế; Thuế; Quảnlý thị trường; Trật tự Đô thị; Phòng cháy và Chữa cháy và Công an.

Điều 2. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân là thành viên hoặc có quyền và nghĩa vụ liênquan đến Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hộitrên địa bàn huyện Nhà Bè.

2. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức,cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực được quy định trong Quyết địnhthành lập Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hộitrên địa bàn huyện Nhà Bè.

Điều 3. Nguyêntắc hoạt động

1. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa- Xã hội khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảochính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chốngtệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và các hành vi vi phạm hành chính kháctrong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội của cáctổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Nhà Bè theo nội dung của từng Quyết địnhthành lập Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội.

3. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Trong quátrình kiểm tra, thành viên của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xãhội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gâykhó khăn cản trở cho hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra; chịutrách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyếtđịnh xử lý của mình.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀNHẠN

Điều 4. Nhiệm vụ của Lực IượngKiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội

1. Khảo sát nắm tình hình, xây dựng kếhoạch, tổ chức kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xãhội theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này và các văn bảnpháp luật có liên quan.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm phápluật, phải buộc chấm dứt hành vi vi phạm, xác lập hồ sơ vi phạm đối với tổ chức,cá nhân vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạmhành chính và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan, kịp thời chuyểnvụ hồ sơ vi phạm cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền xử lý theo quy định củapháp luật.

Điều 5. Quyền hạn của Lực lượngKiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội

1. Đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức,cá nhân có thẩm quyền liên quan trên địa bàn phối hợp chặtchẽ, hỗ trợ Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thực hiện chức năng,nhiệm vụ trong suốt quá trình kiểm tra.

2. Yêu cầu đối tượng kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liênquan theo đúng nội dung kiểm tra và hợp tác với Lực lượngKiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội trong suốt thời gian kiểm tra.

3. Lập Biên bản kiểm tra, Biên bản viphạm hành chính, Biên bản tạm giữ tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉhành nghề theo thủ tục hành chính, Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện, giấyphép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện các Quyết định khám người theo thủ tục hành chính, Quyết định khám phương tiệnvận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Biên bản khám ngườitheo thủ tục hành chính, Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tụchành chính, Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính(nếu có) theo đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

4. Trường hợp phát hiện tổ chức, cánhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạmchuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền thụ lý theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU, HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu củaLực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội Huyện:

a) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội Huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định thành lập; Đội trưởng,Phó Đội trưởng và các thành viên trong Đội Kiểm tra Liênngành Văn hóa - Xã hội Huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định theođề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội. Thời hạn hoạt động của Đội Kiểm tra được quy định trongquyết định thành lập.

b) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội Huyện có 02 Đội, mỗi Đội gồm 01 Đội trưởng, 01 đến 02 Phó Đội trưởng vàcác thành viên. Đội 1- Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội do Phòng Văn hóa vàThông tin phụ trách, cử cán bộ, công chức đảm nhận Đội trưởng. Đội 2- Kiểm traliên ngành Văn hóa - Xã hội do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụtrách, cử cán bộ, công chức đảm nhận Đội trưởng. Các ngành và các phòng, banthuộc Huyện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế; Phòng Tư pháp; Đội Quản lý thị trường;Công an Huyện; Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Huyện; Phòng Y tế; Chi cụcThuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đội Quản lý Trật tự Đô thị; cử ít nhất từ01 đến 02 cán bộ, công chức tham gia làm thành viên mỗi Đội. Tùy theo tìnhhình, nhu cầu thực tế của công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội, Chủ tịchỦy ban nhân dân Huyện quyết định điều chỉnh Đội trưởng, thành phần, số lượngcác ngành, cơ quan, đơn vị của Huyện tham gia Đội Kiểm tra.

c) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -xã hội Huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy bannhân dân Huyện hoặc theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy bannhân dân Huyện cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

2. Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội các xã, thị trấn:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thịtrấn căn cứ vào Quy chế này và điều kiện thực tế tại địa phương để ban hành Quyếtđịnh thành lập và Quy chế hoạt động Tổ Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội xã, thị trấn kiểm tra, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội trênđịa bàn các xã, thị trấn theo thẩm quyền quản lý địa phương.

Điều 7. Hoạt động của Lực lượngKiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội

1. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội hoạt động theo cơ chế phối hợp do Đội trưởng và Tổ trưởng điềuhành mọi hoạt động chung của Đội, Tổ.

a) Đội trưởng, Tổ trưởng có quyền tổchức thực hiện kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật đốivới cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung Quyết định thành lập Đội, Tổ tại Khoản2, Điều 3, Chương I và Chương II của Quy chế này. Chịutrách nhiệm về tính hợp pháp trong quá trình kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạmtheo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền bổ nhiệm được quy định tại Điều 6 củaQuy chế này.

b) Đội trưởng, Tổ trưởng thông báo lịchcông tác cho các thành viên tham gia Đội, Tổ trước 01 ngày hoặc đột xuất (khi cầnthiết hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo) và nhận xét về kết quả công tác của từngthành viên tham gia theo Quyết định thành lập Đội, Tổ hoặc khi có yêu cầu củacác đơn vị có liên quan.

c) Phó Đội trưởng, Phó Tổ trưởng cótrách nhiệm giúp Đội trưởng, Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn theo quy định của Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân côngcủa Đội trưởng, Tổ trưởng.

d) Các thành viên trong Đội, Tổ chấphành sự phân công của Đội trưởng, Tổ trưởng (hoặc Phó Đội trưởng, Phó Tổ trưởng),chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đội trưởng, Tổ trưởng (hoặc Phó Độitrưởng, Tổ phó) về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ củangành, lĩnh vực mình đang công tác, đồng thời đề xuất nộidung, biện pháp kiểm tra trong lĩnh vực đơn vị phụ trách.

2. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thành lập chỉ đạo,điều hành, kiểm tra hoạt động của Đội, Tổ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận chothành viên trong Đội, Tổ.

3. Quy định khi tiến hành kiểm tra.

a) Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội Huyện chỉ được tiến hành kiểm tra khi đoàn kiểm tra có Đội trưởng hoặcPhó Đội trưởng và ít nhất thành viên của 04 phòng, ban, đơn vị trong đó phải cóPhòng Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Huyện.

b) Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội xã, thị trấn chỉ được tiến hành kiểm tra khi có Tổ trưởng hoặc Tổ phó vàít nhất thành viên của 03 bộ phận, trong đó phải có văn hóa - thông tin và Côngan các xã, thị trấn.

c) Khi tiến hành kiểm tra, Lực lượngKiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phải xuất trình Quyết định thành lập Đội,Tổ cho đối tượng kiểm tra biết để chấp hành trong suốt thời gian kiểm tra tạicơ sở.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ VÀKINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mối quanhệ công tác và cơ chế phối hợp

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Xã hội Huyện:

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệmvụ chung của Huyện và xã - thị trấn, tổ chức kiểm tra liên ngành (định kỳ, độtxuất) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thông qua; đồng thời báo cáo nhanhcác vụ việc lớn, phức tạp và kết quả xử lý trên địa bàn hoặc báo cáo theo yêu cầuđột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Có trách nhiệm hỗ trợ Đoàn Kiểmtra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố khi có yêu cầu kiểm tra theo kế hoạchhoặc đột xuất; phối hợp Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội xã, thị trấn thựchiện tốt công tác kiểm tra trên địa bàn.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạncủa Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm phối hợp vớiban ngành, đoàn thể, chính quyền cùng cấp, các cơ quan có liên quan trong việcthực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xác lậpcác hành vi vi phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểmtra có hiệu quả.

Điều 9. Kinh phíhoạt động

1. Kinh phí hoạt động của công tác kiểmtra liên ngành văn hóa - xã hội do ngân sách Huyện, xã, thị trấn cấp và từ cáckhoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa -xã hội.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện,xã, thị trấn chịu trách nhiệm bố trí ngân sách, quản lý kinh phí và duyệt chicông tác phí, bồi dưỡng, phương tiện phục vụ, mua tin (khảo sát) trong quátrình kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Huyện và xã,thị trấn.

Điều 10. Phụ cấp,phương tiện hoạt động

1. Chế độ phụ cấp

Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa- Xã hội được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm; được bồi dưỡng ăn đêm và đượcnghỉ bù một buổi ngày hôm sau nếu làm việc trong thời giantừ 20 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau theo quy định hiện hành và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânHuyện.

2. Phương tiện hoạt động

a) Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cần thiết để thực hiệnchức trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phươngtiện được cấp như: Giấy chứng nhận cho các thành viên Đội, Tổ kiểm tra, công cụhỗ trợ, máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng, dụng cụđo nồng độ rượu, hỗ trợ hao mòn xe và văn phòng phẩm phục vụ cho công tác kiểm tra.

b) Tùy theo tình hình thực tế, Đội Kiểmtra Liên ngành Văn hóa - Xã hội được bố trí phương tiện theo đề nghị của Độitrưởng (hoặc Phó Đội trưởng) để phục vụ cho công tác kiểm tra, bảo đảm an toànthành viên cho cả Đội.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶLUẬT

Điều 11. Chế độ khen thưởng

Khen thưởng theo quy định của LuậtThi đua, khen thưởng và khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tíchtheo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và xã, thị trấn.

Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa- Xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe,tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định của pháp luật vàquyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 12. Kỷ luật

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếuthành viên của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội có hành vi vi phạmpháp luật thì Đội trưởng, Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủtrưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên đó biết và Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thành lập Đội, Tổ kiểm tra xem xét, tùytheo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứutrách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cáccơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa vàThông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Văn hóa vàThông tin là cơ quan thường trực về hoạt động của Đội 1-Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội, chịu trách nhiệm về kiểmtra hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội là cơ quan thường trực về hoạt động của Đội 2 - Kiểm tra Liên ngành Văn hóa- Xã hội, chịu trách nhiệm về kiểm tra hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội cótrách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyệnđiều hành hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội huyện và xã - thị trấn. Chủ trì các cuộc họpgiao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch,chương trình hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội trình Ủyban nhân dân Huyện.

b) Chủ động phối hợp với các phòng,ban, đơn vị liên quan đề xuất nhân sự của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội và đảm bảo bố trí lực lượng theo quyđịnh tại Quy chế này.

c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tàichính - Kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động của Đội Kiểmtra Liên ngành Văn hóa - Xã hội hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định.

d) Phòng Văn hóa và Thông tin thammưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, xử lý hồ sơ do Đội 1- Kiểmtra Liên ngành Văn hóa - Xã hội xác lập; hồ sơ do Tổ Kiểm tra Liên ngành Vănhóa - Xã hội xã - thị trấn xác lập vềkiểm tra hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao mà vượt thẩmquyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

đ) Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, xử lý hồsơ do Đội 2- Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội xác lập; hồ sơ do Tổ Kiểm traLiên ngành Văn hóa - Xã hội xã - thị trấn xác lập về kiểm tra hoạt động phòng,chống tệ nạn xã hội mà vượt thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,thị trấn.

2. Trách nhiệm của Trưởng phòng, ban, đơn vị liên quan

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị đượcquy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế này có trách nhiệm cử cán bộ, công chứccó đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia mỗi Đội Kiểmtra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Huyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ,công chức tham gia Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hộiHuyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, thị trấn:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn có trách nhiệm thành lập, bảo đảm về nhân sự và chế độ, chính sách,kinh phí hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thực hiện đúngquy định của Quy chế này.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để phát sinhtệ nạn xã hội, hoạt động kinh doanh văn hóa - xã hội trái pháp luật diễn ratrên địa phương mình mà không kịp thời có kế hoạch, chỉ đạo giải quyết. Đây lànội dung quan trọng trong việc xét đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàngnăm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự của địa phương.

Điều 14. Điềukhoản thi hành

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vịliên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiệnnghiêm túc nội dung Quy chế này.

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thôngtin, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp theo dõi, kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện xem xét,giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quychế này do Ủy ban nhân dân Huyện xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởngphòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội saukhi có tham khảo ý kiến của các phòng, ban, đơn vị chứcnăng có liên quan.