ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 02/2019/-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B QUYT ĐNH S 31/2008/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2008 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KIÊN GIANG V VIC BAN HÀNH BNG QUY ĐNH ĐƠN GIÁ BI THƯNG V CÂY TRNG, HOA MÀU TRÊN ĐA BÀN TNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 19/TTr-STC ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;- Website Chính phủ;- TT Tỉnh ủy;- TT HĐND tỉnh;- UBMT tổ quốc VN tỉnh;- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Kiên Giang;- TV UBND tỉnh;- Như Điều 3 của QĐ;- Công báo tỉnh;- LĐVP, CVNC;- Lưu: VT, Sở Tài chính (03), nknguyen.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng