ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 18/TTr-SNN ngày 21 tháng 01 năm 2019 (kèm theo Văn bản số 07/BC-STP ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Tư Pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các Dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020.

2. Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s, ngành: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong