ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20151

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 21 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 119 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành (Có danh sách văn bản kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/03/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh,
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND c
ác huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Sơn
Sonnh\QD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

I

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, THUẾ

1.

Quyết định

804/1999/QĐ-UB ngày 11/3/1999

Về việc ban hành cơ chế quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 1999

2.

Quyết định

704/2000/QĐ-UB ngày 24/3/2000

Về việc Quy định mức thu tiền phòng bệnh dại và thu tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó

3.

Quyết định

3406/2001/QĐ-UB ngày 05/9/2001

Về việc thực hiện thu phí qua cầu treo, cu phao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do địa phương qun lý

4.

Quyết định

3407/2001/QĐ-UB ngày 05/9/2001

Về việc Quy định phí chợ và phí sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5.

Quyết định

520/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

Về việc ban hành cơ chế quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2002

6.

Quyết định

1775/2002/QĐ-UB ngày 22/6/2002

Về việc Ban hành một số định mức đối với ngành thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên để thực hiện từ năm 2002.

7.

Quyết định

2258/2002/QĐ-UB ngày 31/7/2002

Về việc Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các hộ nghèo các xã 135, xã nghèo và các xã có dự án định canh định cư - kinh tế mới.

8.

Quyết định

2572/2002/QĐ-UB ngày 28/8/2002

Về việc Ban hành quy trình quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

9.

Quyết định

831/2003/QĐ-UB ngày 22/4/2003

Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Thái Nguyên.

10.

Quyết định

1862/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý

11.

Quyết định

310/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006

Về việc Thành lập Trung tâm thẩm định giá và dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

12.

Quyết định

904/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006

Về việc phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên

13.

Quyết định

1329/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

14.

Quyết định

1427/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006

Về việc trích tồn quỹ tạm thời nhàn rỗi của Ngân sách tỉnh năm 2006 cho UBND thành phố Thái Nguyên và UBND huyện Phổ Yên vay để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

15.

Quyết định

2441/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007

Về việc ban hành Quy định về cơ chế vận động viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên

16.

Quyết định

2886/2007/QĐ-UBND ngày 15/12/2007

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang

17.

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 12/3/2008

Về việc thực hiện Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18.

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

Miễn thu một số loại phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thtướng Chính phủ

19.

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

20.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Về việc phê duyệt điều chỉnh đơn vị thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang

21.

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Miễn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh tại khu du lịch Hồ Núi Cốc do tỉnh Thái Nguyên

22.

Quyết định

73/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Quy định đơn giá thuê xe ô tô công tác, khung giá sử dụng các loại xe hiện có, số km tối thiểu được sử dụng xe công tác của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty Nhà nước

23.

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc Ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1.

Quyết định

1927/1998/QĐ-UBND ngày 24/7/1998

Về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép khai thác và chế biến khoáng sản tận thu

2.

Quyết định

2227/1998/QĐ-UB ngày 25/8/1998

Về việc Phê duyệt phương án tận thu vàng sa khoáng và cải tạo lại cảnh đồng Bn Ná xã Thần Sa huyện Võ Nhai.

3.

Quyết định

1593/2002/QĐ-UB ngày 4/6/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên.

4.

Quyết định

647/2004/QĐ-UBND ngày 05/4/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Qun lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

5.

Quyết định

2847/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm cơ chế “Một cửa liên thông” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên”

III

LĨNH VỰC K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.

Quyết định

1037/1998/QĐ-UB ngày 15/5/1998

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 42/CP và Quy chế đu thu 43/CP ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-UB ngày 10/4/1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2.

Quyết định

1871/1999/QĐ-UB ngày 08/7/1999

Về việc Ban hành Quy định về cơ chế quản lý và chính sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3.

Quyết định

2369/1999/QĐ-UB ngày 19/8/1999

Về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình mục tiêu.

4.

Quyết định

3145/1999/QĐ-UB ngày 12/10/1999

Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phí Chính phủ của nước ngoài.

5.

Quyết định

3259/1999/QĐ-UB ngày 20/10/1999

Về việc Ban hành Quy định về chính sách và cơ chế đầu tư hỗ trợ đồng bào vùng định canh định cư - kinh tế mới.

6.

Quyết định

3571/1999/QĐ-UB ngày 12/11/1999

Về việc Giao kế hoạch đầu tư bằng vốn vay của Bộ Tài chính.

7.

Quyết định

678/2000/QĐ-UB ngày 22/3/2000

Về việc Phê chuẩn quy trình thủ tục cấp điều chỉnh và bổ sung giấy phép đầu tư cho dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

8.

Quyết định

677/2000/QĐ-UB ngày 22/3/2000

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh

9.

Quyết định

1776/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000

Về việc Phê duyệt quy trình thẩm định các dự án đu tư và phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ

10.

Quyết định

293 6/2000/QĐ-UB ngày 13/10/2000

Về việc ban hành Quy chế khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

11.

Quyết định

2469/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001

Về việc ban hành Quy định về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên.

12.

Quyết định

445 6/2001/QĐ-UB ngày 16/11/2001

Về việc ban hành ưu đãi khuyến khích đầu tư trong nước của tỉnh Thái Nguyên.

13.

Quyết định

445 7/2001/QĐ-UB ngày 16/11/2001

Về việc Phê chuẩn quy trình xin chủ trương về đu tư, thuê đất và góp vốn liên doanh, cấp phép đầu tư và điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

14.

Quyết định

1303/2002/QĐ-UB ngày 03/5/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tư vấn thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Thái Nguyên.

15.

Quyết định

1456/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về việc ban hành Quy định về thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên.

16.

Quyết định

1858/2002/QĐ-UB ngày 01/7/2002

Về việc thực hiện công tác giám định đầu tư trên địa bàn tnh Thái Nguyên.

17.

Quyết định

3024/2002/QĐ-UB ngày 10/10/2002

Về việc ban hành Quy trình cấp, thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

18.

Quyết định

1083/2003/QĐ-UB ngày 21/5/2003

Về việc ban hành Quy định về triển khai Giấy phép đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa bàn ngoài khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

19.

Quyết định

1132/2003/QĐ-UB ngày 29/5/2003

Về việc ban hành Quy định giới thiệu nhân sự tham gia qun lý doanh nghiệp liên doanh của tỉnh.

20.

Quyết định

1889/2003/QĐ-UB ngày 16/8/2003

Về việc ban hành Quy định về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

21.

Quyết định

3513/2003/QĐ-UB ngày 29/12/2003

Về việc Ban hành Quy trình thẩm định và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

22.

Quyết định

419/2004/QĐ-UBND ngày

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê tỉnh Thái Nguyên

23.

Quyết định

2372/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006

Giao kế hoạch đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn JBIC - Nhật Bản

24.

Quyết định

528/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

Về việc ban hành Quy định về một số chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất và đời sống ở các xã, thôn, bản được hưởng chương trình 135, các xã nghèo (ngoài chương trình 135), các xã thực hiện dự án Quy hoạch bố trí dân cư, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dự án khuyến nông, lâm, ngư

25.

Quyết định

1936/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007

Về việc ban hành quy định trình tự thủ tục, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26.

Quyết định

2674/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy định về một số chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất và đời sống ban hành theo Quyết định 528/2007/QĐ-UBND , ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

27.

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải quyết nhanh các yêu cầu xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 10/01/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành mã số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29.

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phí Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

IV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1.

Quyết định

114/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

2.

Quyết định

150/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.

Quyết định

2721/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006

Về việc phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp để lập đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tnh Thái Nguyên

4.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 26/4/2009

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý xây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

5.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009

Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị địa bàn thành phố Thái Nguyên

6.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009

Về việc ban hành Hệ sđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

7.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 13/07/2010

Quy định hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

V

LĨNH VỰC NỘI VỤ, DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1.

Quyết định

1646/1998/QĐ-UB ngày 10/7/1998

Về việc Chuyển giao quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ.

2.

Quyết định

1673/1998/QĐ-UB ngày 13/7/1998

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thái Nguyên.

3.

Quyết định

4070/1999/QĐ-UB ngày 17/12/1999

Về việc ban hành Quy định tạm thời của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng trong công tác phòng chống ma túy.

4.

Quyết định

1630/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003

Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ làm việc, chế độ thường trực của UBND xã, phường, thị trấn.

5.

Quyết định

2716/2003/QĐ-UB ngày 04/11/2003

Về việc phê duyệt Đán xã hội hóa giáo dục từ 2003 đến 2005 và các năm tiếp theo đối vi ngành học Mầm non và Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

6.

Quyết định

2553/2003/QĐ-UB ngày 30/9/2003

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên.

7.

Quyết định

1329/2004/QĐ-UBND ngày 14/6/2004

Về việc ban hành Quy định về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

8.

Quyết định

297/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006

Về việc Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

9.

Quyết định

311/2006/QĐ- UBND ngày 23/02/2006

Về việc Tổ chức lại bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

10.

Quyết định

423/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên

11.

Quyết định

1394/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006

Về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008

Quy định trình tự, thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước xem xét việc đăng ký phong chức, bổ nhiệm, suy cử chức sắc, nhà tu hành; thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; những người đi đào tạo tại các trường đào tạo tôn giáo và người vào tu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13.

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008

Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên

14.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Quy định về việc chuyển loại công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên

15.

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Về việc Ban hành quy định xét tuyển vào viên chức đối vi người lao động đang hợp đng làm việc trong ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Y tế

VI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.

Quyết định

1569/2002/QĐ-UB ngày 03/6/2002

Về việc phê duyệt Phương án tổ chức, hoạt động của lực lượng tuần đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2.

Quyết định

2532/2004/QĐ-UBND ngày 21/10/2004

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án quản lý và bảo trì hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.

Quyết định

1861/2007/QĐ-UBND ngày 13/09/2007

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

VII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.

Quyết định

39/1999/QĐ-UB ngày 07/01/1999

Về việc ban hành Quy định quản lý chó nuôi.

2.

Quyết định

1767/1999/QĐ-UB ngày 26/6/1999

Về việc bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi tỉnh Thái Nguyên.

3.

Quyết định

2116/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên.

4.

Quyết định

3394/2001/QĐ-UB ngày 04/9/2001

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh Thái Nguyên.

5.

Quyết định

2020/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003

Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

VIII

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1.

Quyết định

1995/1998/QĐ-UB ngày 01/8/1998

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp.

2.

Quyết định

4035/2000/QĐ-UB ngày 28/11/2000

Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

3.

Quyết định

2858/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002

Về việc phê duyệt Quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thiết bị và cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu để sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4.

Quyết định

3406/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002

Về việc phê duyệt Quy chế quản lý các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5.

Quyết định

3620/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.

Quyết định

1935/1998/QĐ-UB ngày 25/7/1998

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

2.

Quyết định

2234/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

Về việc thu và sử dụng quỹ xây dựng trường, lớp thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3.

Quyết định

2235/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

Về việc thu và sử dụng phí các trường, lớp quốc lập, bán công, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4.

Quyết định

223 6/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

Về việc Quy định các khoản thu trong nhà trường thuộc ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5.

Quyết định

3274/1998/QĐ-UB ngày 20/11/1998

Về việc Bổ sung đối tượng được miễn học phí ở các trường, lớp quốc lập, bán công, tư thục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

6.

Quyết định

2716/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003

Về việc phê duyệt xã hội hóa giáo dục từ năm 2003 đến năm 2005 và các năm tiếp theo đối với ngành học mầm non và phổ thông tnh Thái Nguyên

X

LĨNH VỰC LAO ĐNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1.

Quyết định

2118/199 8/QĐ-UB ngày 18/8/1998

Về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở LĐTB&XH.

2.

Quyết định

2121/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở LĐTB&XH va Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ký các quyết định và giấy tờ về công tác thương binh xã hội.

3.

Quyết định

2224/1998/QĐ-UB ngày 24/8/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4.

Quyết định

1196/2001/QĐ-UB ngày 23/3/2001

Về việc ban hành Quy chế về tuyển sinh đào tạo nghề và quản lý, sử dụng nguồn vốn kinh phí đào tạo nghề của tỉnh.

XI

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYN THÔNG - CÔNG BÁO

1.

Quyết định

2961/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý dịch vụ Internet công cộng.

2.

Quyết định

121/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007

Ban hành Quy chế Quản lý và phát hành Công báo của tnh Thái Nguyên

3.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 23/06/2008

Về việc bổ sung đối tượng được cấp phát Công báo tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh

4.

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Về việc ban hành Quy chế Quản lý và phát hành Công báo tỉnh Thái Nguyên

XII

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THTHAO, DU LỊCH

1.

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 23/04/2007

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tnh Thái Nguyên

XIII

LĨNH VỰC Y TẾ

1.

Quyết định

2232/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

Về việc Chuyển giao các Trung tâm y tế thuộc các huyện, thành phố, thị xã về Sở Y tế quản lý.

2.

Quyết định

589/2002/QĐ-UB ngày 08/3/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tỉnh Thái Nguyên.

XIV

LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

1.

Quyết định

3108/1998/QĐ-UB ngày 05/11/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ quan hệ công tác của cán bộ quân đội tăng cường xây dựng cơ sở.

2.

Quyết định

656/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chthị số 20/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng trong tình hình mới.

3.

Quyết định

1800/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003

Về việc giao chtiêu kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên cho các huyện, thành phố, thị xã.

4.

Quyết định

561/2006/QĐ-UBND ngày 29/03/2006

Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh Thái Nguyên

5.

Quyết định

888/2006/QĐ-UBND ngày 09/05/2006

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về quy mô, loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên, kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên và quy định thực hiện động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các huyện, thành phố, thị xã

6.

Quyết định

1422/2006/QĐ-UBND ngày 12/07/2006

Về việc ban hành Quy định về một số chế độ thực hiện đối với lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương

XV

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - THANH TRA

1.

Quyết định

3792/1998/QĐ-UB ngày 22/12/1998

Về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

2.

Quyết định

4323/2000/QĐ-UB ngày 19/12/2000

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo

XVI

CHỈ THỊ

1.

Chỉ thị

34/1998/CT-UB ngày 04/12/1998

Về đợt cao điểm tn công phòng chống ma tuý

2.

Chỉ thị

16/2003/CT-UB ngày 21/10/2003

Về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC

 

Tổng cộng 119 văn bản