ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Quy định này không áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh; các cơ quan hành chính thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức Hội đặc thù được giao biên chế, cấp kinh phí hoạt động; các trường mầm non, tiểu học, trung học và phòng, khoa, trạm (tương đương) thuộc các cơ sở y tế; trạm, trại (tương đương) thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng khuyến khích áp dụng theo Quy định này.”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc ngành Tỉnh không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ; thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện không quá 45 tuổi (cả nam và nữ)”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Công báo Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương