ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/-UBND

Quận 10, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 003/2009/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2009 CỦA Y BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân ph;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân ph;

Căn cứ Quyết định s 81/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành ph Hồ Chí Minh cho phép thành lập và ban hành Quy chế t chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn thành ph Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định s 003/2009/QĐ- UBND ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc thành lập và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10;

Theo đề nghị của Trưởng Công an Quận 10 tại Tờ trình s 3224/TTr-CAQ10 -XDPT ngày 25 tháng 11 năm 2019, ý kiến thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp tại Công văn s 596/TP ngày 28 tháng 11 năm 2019 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1625/TTr-PNV ngày 02 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10 ban hành kèm theo Quyết định số 003/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10:

1. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Chế độ

1. Đối với kinh phí hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ dân phố được đảm bảo cân đối thu chi trong dự toán hàng năm của y ban nhân dân Quận giao cho Ủy ban nhân dân 15 phường.

2. Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp trách nhiệm theo chức danh của Bảo vệ dân phố và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện được thực hiện theo Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân tự vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp trách nhiệm trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.

3. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Bảo vệ dân phố thực hiện theo Điểm a, Khoản 3.1 Mục VII Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.”

2. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Chính sách

Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hy sinh theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét xác nhận là người được hưởng chính sách như thương binh hoặc liệt sỹ. Thủ tục, hồ sơ xác nhận thực hiện theo quy định hiện hành.”.

3. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, hướng dẫn, chỉ đạo công tác Bảo vệ dân phố; có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Bảo vệ dân phố được xét thi đua khen thưởng hàng năm và khen thưởng đột xuất khi lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Công an Quận 10 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10 được ban hành kèm theo Quyết định số 003/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Công an Quận 10, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc y ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Công an TP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Thường trực HĐND Q10;
- UB MTTQ VN Q
10 và các Đoàn thể;
- UBND Q10: CT, PCT;
- VP. HĐND & UBND: PVP/TH;
- PNV, PTP, CA Q10;
- Lưu: VT, PNV.mv

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Điền