ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2016/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 11 năm 2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định về tổ chức lễ hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 169/TTr-SVHTT ngày 21 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản 7, Điều 2 như sau:

“7. Không bỏ tiền, thả tiền Việt Nam đồng, tiền nước ngoài trên đường và những nơi không đúng quy định khi tổ chức việc tang và lễ hội. Không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội. Khuyến khích không đốt vàng mã trong việc tang. Khuyến khích không sử dụng thuốc lá trong lễ cưới.”

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau:

“2. Địa điểm dựng rạp tổ chức lễ cưới phù hợp với điều kiện, trong phạm vi được phép và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan, nghiêm cấm sử dụng lòng đường vào việc cưới.”

3. Sửa đổi khoản 3, Điều 10 như sau:

“3. Khi gia đình có người qua đời, cần bỏ các hủ tục phạt mộc, yểm bùa, bắt tà, trừ ma; việc quàn ướp thi hài thực hiện theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế”.

4. Sửa đổi khoản 7, Điều 13 như sau:

“7. Hạn chế số lượng vòng hoa, bức trướng mang tính phô trương, lãng phí. Khuyến khích không rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường đưa tang”.

5. Sửa đổi khoản 1, Điều 17 như sau:

“1. Tất cả các lễ hội phải thành lập Ban tổ chức theo đúng quy định. Ban tổ chức gồm đại diện chính quyền làm Trưởng ban, thành viên gồm đại diện các ngành Văn hoá, Công an, Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc, Y tế, đại diện các ngành, đoàn thể hoặc cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức lễ hội. Trách nhiệm của Ban tổ chức lễ hội thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ”.

6. Sửa đổi khoản 3, Điều 19 như sau:

“3. Giao sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy định này. Định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Thông