ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chc chính quyền đa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Qun lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của SCông Thương tại T trình số 103/TT-SCT ngày 15/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019.

Điều 3.Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chín
h phủ (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục Ki
m tra văn bn QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tnh;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh Kon Tum;
- TAND
, VKSND, Cục THADS tnh;
- Văn phòng
HĐND tnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- B
áo Kon Tum, Đài PTTH tnh Kon Tum;
- C
ng TTĐT tỉnh, Công báo tnh;
- Chi cục Văn thư lưu tr
;
- Lưu: VT
, HTKT7;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định trách nhiệm quản lý, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Những nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp không quy định trong Quy chế này, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Tchức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp qun lý, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban ngành, y ban nhân dân các cấp, các cơ quan có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra và xử lý từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đu cơ quan đó chỉ đạo. Trong trường hợp cần phối hợp phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó yêu cầu bng văn bản.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Cung cấp, trao đi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

3. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thc đa cấp.

4. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sa đi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận, nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối, nhân lực... theo dõi, gii quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, khi có s thay đi về nhân sự phải thông báo kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, phối hợp khi cn thiết. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đi thông tin, đề xut về các nội dung cần phối hợp để bảo đảm thống nhất, triển khai thực hiện đng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

Các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị chủ trì ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chc năng nhiệm v; đồng thời khi kết thúc phối hợp có báo cáo chi tiết cho Ủy ban nhân dân tỉnh kết quphối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc, đbiết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp:

Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, đoàn thể, đơn vị thuộc thôn, khối phố chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xlý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kim soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đu mi trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

4. Trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp, về xuất xứ, giá c, cht lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Lut giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền giáo dục pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghip, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng ti đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình đngười dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện.

7. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

8. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phi hp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tng hợp, báo cáo định kỳ cho Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác qun lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh.

2. Phối hợp các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân; tổ chức tập huấn, bồi dưng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác qun lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Bộ Công Thương cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đnghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính ph.

4. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chm dứt hoạt động bán hàng đa cp tại địa phương; xác nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội tho, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh.

5. Cập nhật và công bố thường xun, kịp thời danh sách cấp, sửa đổi, bổ sung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cp, thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trên trang thông tin điện tử ca Sở Công Thương và thông báo tới Bộ Công Thương bằng một trong các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ đphục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đi với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan đchủ động xác minh, điều tra, kim tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp đã thông báo hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương; công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm bng hình thức phù hợp trên trang thông tin điện tử của ngành.

Điều 8. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kim tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo, phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phm thực phẩm, mỹ phẩm và sn phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Ch trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tiến hành thanh tra, kim tra, xử lý theo thm quyn đi với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cp thuộc phạm vi qun lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức kiểm tra, xác minh, phân tích, hiệu chuẩn, kiểm nghiệm, tính xác thực các sản phẩm có công bố hp chuẩn, hợp quy và đánh giá s phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những sn phẩm chưa được phổ biến rộng rãi.

2. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành.

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Ch trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phm pháp luật trong quá trình sn xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vn chuyển, xuất khu, nhập khu, kinh doanh các sn phẩm thực phẩm, phân bón, giống cây trồng vật nuôi nông lâm thủy sản, gia súc, gia cầm và sản phẩm khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuc phạm vi thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định.

2. Ch trì, phi hp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hi thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các sn phẩm thực phẩm, phân bón, giống cây trng vật nuôi nông lâm thy sn, gia súc, gia cầm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện quản lý, cấp Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại din của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh theo đúng quy định.

2. Phối hợp các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động, xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Điều 12. Sở Tài chính

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật vquản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Kp thời công bố công khai các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, các biến tưng của bán hàng đa cấp để cảnh báo người dân vnhững dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hoạt động quảng cáo một số mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phm dinh dưng bổ sung... của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 14. Công an tỉnh

1. Là cơ quan phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện việc phbiến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; tăng cưng công tác qun lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp trên địa bàn.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, t giác vtội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn ca Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 15. Cục Thuế tỉnh

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của các Luật thuế, phí, lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh.

Điều 16. Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thm quyền xử lý vi phạm về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; ph biến, tuyên truyền pháp luật về qun lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 17. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghip bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư s 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, qun chúng phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thc dụ d, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định của pháp luật. Chđạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn tuyên truyền đến tận thôn, tdân phố và người dân để cnh giác với các thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Ch trì tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật vhoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Xử lý nghiêm đi với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chỉ đo phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã và thiết lp đường dây nóng để tiếp nhn thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện du hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hin trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo vi cơ quan cấp trên trực tiếp, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan đcó phương án xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phbiến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tới các tng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hoạt động vi phạm pháp lut liên quan đến các hoạt động bán hàng đa cấp để mọi người biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc qun lý cá nhân hoạt động về bán hàng đa cp trên địa bàn.

3. Lập đường dây nóng và giao cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phn ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đ la đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 20. Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kim tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan đầu mối (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được giao.

Điều 21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về qun lý bán hàng đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 23. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất, các sở, ban ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mc, các sở, ban ngành cấp tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.