TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-QĐ/PCTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦATRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 2-QĐ/PCTT NGÀY 13-1-1983 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THƯỜNGXUYÊN CHO CÁC CƠ QUAN TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀHỢP ĐỒNG KINH TẾ

CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ

Căn cứ vào Điều lệ về tổ chứcvà hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước và hoạt động của Trọng tài kinh tếNhà nước ban hành kèm theo nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chínhphủ;
Căn cứ vào quyết định số 6-CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ về thẩmquyền xử lý của các cơ quan Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợpđồng kinh tế;
Căn cứ vào nghị định số 24-HĐBT ngày 10-8-1981 của Hội đồng bộ trưởng sửađổi, bổ sung một số điểm về tổ chức Trọng tài kinh tế ở các cấp các ngành;
Để bảo đảm việc xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được khẩntrương kịp thời, tránh phiền hà và đỡ tốn kém cho các bên đương sự, đồng thờitạo điều kiện từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử cho các cơ quan Trọng tàikinh tế các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương;
Theo đề nghị của các đồng chí chủ tịch Trọng tài kinh tế các cấp, các ngành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay uỷ quyềnthường xuyên cho các tổ chức Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố và đặc khu trựcthuộc trung ương xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế sau đây:

1. Tranh chấp về hợp đồng kinhtế giữa hai đơn vị thuộc hai ngành trung ương quản lý cùng đóng trong một địaphương; tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa một đơn vị thuộc trung ương quản lývà một đơn vị thuộc địa phương quản lý và một đơn vị thuộc địa phương quản lý cùngđóng trong một địa phương, được các bên đương sự đã thoả thuận ghi vào biên bảnhiệp thương yêu cầu Trọng tài kinh tế địa phương nơi xảy ra tranh chấp hợp đồngxét xử.

2. Tranh chấp về hợp đồng kinhtế giữa hai đơn vị thuộc hai ngành trung ương quản lý đóng ở hai địa phươngkhác nhau; giữa một đơn vị thuộc trung ương quản lý và một đơn vị thuộc địaphương quản lý đóng ở hai địa phương khác nhau: giữa hai đơn vị thuộc hai địaphương khác nhau quản lý mà các bên đương sự thảo thuận ghi vào biên bản hiệp thươngyêu cầu Trọng tài kinh tế địa phương nơi xảy ra tranh chấp xét xử thì Trọng tàikinh tế địa phương ấy xét xử.

Điều 2. - Đối với các vụtranh chấp về hợp đồng kinh tế nói ở các khoản 1 và 2 của điều 1 trên đây, nếutrong biên bản hiệp thương các bên không thoả thuận ghi Trọng tài kinh tế địaphương nào xét xử, thì các vụ tranh chấp đó thuộc thẩm quyền xét xử của Trọngtài kinh tế Nhà nước. Trọng tài kinh tế địa phương chỉ được xét xử các vụ tranhchấp về hợp đồng kinh tế này kho có quyết định uỷ quyền xét xử của Chủ tịchTrọng tài kinh tế Nhà nước.

Điều 3. - Các vụ tranhchấp về hợp đồng kinh tế giữa hai đơn vị thuộc hai ngành trung ương quản lýhoặc một đơn vị thuộc trung ương quản lý và một đơn vị thuộc địa phương cùngđóng trên lãnh thổ thành phố Hà nội, thành Hải Phòng thì vẫn thuộc thẩm quyềnxét xử của Trọng tài kinh tế Nhà nước.

Điều 4. - Trong khi giảiquyết các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được uỷ quyền, nếu gặp những vụ quáphức tạp, khó khăn, thì Trọng tài kinh tế địa phương phải xin ý kiến của Trọngtài kinh tế Nhà nước trước khi xét xử.

Điều 5. - Trong cáctrường hợp được uỷ quyền xét xử nói trong quyết định này, nếu đương sự khôngtán thành quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế địa phương thì trong vòng 30ngày kể từ ngày ký quyết định xét xử đương sự có quyền kháng cáo lên chủ tịchTrọng tài kinh tế Nhà nước, nhưng trong khi chờ đợi được giải quyết, vẫn phảichấp hành quyết định xét xử đó.

Điều 6. - Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1983.

Điều 7. - Các đồng chíchủ tịch Trọng tài kinh tế Bộ, Tổng cục, tỉnh thành phố và đặc khu trực thuộctrung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Quang Xá

(Đã ký)