BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-TCQLĐĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định 21/ 2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai;

Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội CCB Tổng cục
- Lưu: VT, TCCB. (Ho 07)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Thanh Khuyến

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2016)

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và toàn thể công chức viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục,

Thông qua công tác thông tin tuyên truyền, đội ngũ công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Ni dung thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Tổng cục năm 2016 tập trung các nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ và của Tổng cục;

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thvà thủ trưởng các đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Tổng cục;

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2016. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế: triển khai thực hiện kế hoạch xây dung văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục năm 2016; tuyên truyn phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai;

+ Tình hình triển khai cải cách thủ tục hành chính: tuyên truyền về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 21016 của Tổng cục; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục;

+ Tổ chức và hoạt động của Bộ máy hành chính nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Qun lý đất đai; tiếp tục hoàn thiệnhệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai địa phương;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chc, viên chức: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bcông chức, viên chức của Tổng cục đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; triển khai Đề án vị trí việc làm;

+ Cải cách tài chính công: quản lý xét duyệt, thực hiện kịp thời việc quyết toán đối với các đơn vị quản lý và đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tài chính công; thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Tổng cục

+ Hiện đại hóa hành chính: đẩy mạnh triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục năm 2016; tăng cường và đảm bảo chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục, tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

2. Hình thức tuyên truyền

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn …

- Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên trang web của Tổng cục.

3. Kế hoạch triển khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1.

Phát động nội dung thi đua về cải cách hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2016

2.

Cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình và kết quả hoạt động cải cách hành chính của Tổng cục trên trang thông tin điện tử của Tổng cục

Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách và Pháp chế; Văn phòng; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Năm 2016

Hoạt động của trang thông tin điện tử của Tổng cục

3.

Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính (hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính…)

Vụ Chính sách và Pháp chế

Trung tâm đào tạo và Truyền thông đất đai

Năm 2016

Hoạt động tuyên truyền của Tổng cục

4.

Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Tổng cục

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý II/2016

Hoạt động của trang thông tin điện tử của Tổng cục

5.

Phối hợp tuyên truyền trong các hội nghị, họp giao ban, hội thảo … quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Tổng cục

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Năm 2016

Tổ chức Hội thảo, hội nghị

6

Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Vụ chính sách và Pháp chế

Năm 2016

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Tổng cục

5. Kinh phí

- Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

- Kinh phí từ các đề tài, dự án, hợp tác quốc tế(nếu có)

6. Tổ chức thực hiện

- Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

- Vụ Kế hoạch – Tài chính đề xuất điều chỉnh dự toán từ ngân sách nhà nước năm 2016 để phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

- Vụ Chính sách và Pháp chế chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính về đất đai; Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng tài liệu về các nội dung của cải cách hành chính.

- Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai thực hiện tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính về đất đai; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biên soạn, phát hành tài liệu về các nội dung của cải cách hành chính.

- Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai cập nhật thông tin về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của Tổng cục.

- Các đơn vị thuộc Trổng cục triển khai công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính theo nội dung kế hoạch