quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0240/2003/QĐ-BTM
NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2003 VỀ VIỆC UỶQUYỀN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH
CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đạidiện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nướcngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10năm 2000 của Bộ Thương mại và Tổng Cục Du Lịch hướng dẫn thực hiện Nghị địnhnói trên và thực hiện Điều 13 Chương II Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo ban hànhkèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướngChính phủ.

Xét đề nghị của Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Trị về việc uỷ quyền cấp giấy phép thành lập Chi nhánhthương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại Lao Bảo (Văn bản số 238/UB-TM ngày 24tháng 02 năm 2003);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền Uỷ ban nhân dân tỉnhQuảng Trị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại KhuThương mại Lao Bảo.

Điều 2. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thuhồi Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại LaoBảo được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 3. Hàng năm, chậm nhất là ngày 15tháng 4 của năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi về Bộ Thương mạibáo cáo của năm trước về tình hình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phépthành lập Chi nhánh và hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại KhuThương mại Lao Bảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 4 năm 2003.