ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 07 tháng 01 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘTRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐANG CÔNGTÁC VÀ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC THÔN, XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO VÀ HẢI ĐẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đãđược Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 35/2001/NĐ – CP ngày 09/7/2001của chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tácở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

- Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998của Thủ tướng Chính phủ về việc: Phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xãhội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vậtgiá, Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Dân tộc - Miềnnúi, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (văn bản số 3766/TC-GD-YT-DTMN-TCCQ ngaứy10/12/2001);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chếđộ trợ cấp đối với , giáo viên, cán bộ y tế thuộcngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn,xã miền núi, vùng cao và hải đảo.

Điều 2: Quyết định này thay thế quyết địnhsố 566 QĐ/UB-BT ngày 15/6/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận V/v: Banhành bản quy định tạm thời thi về một số chế độ đối với cán bộ, công chức, viênchức thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác ở các thôn, xã vùng cao và hảiđảo.

Quyết định này được thực hiện kể từ Nghị định số 35/2001/NĐ -CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (24/7/2001).

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Tỉnh Tổnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốcSở Giáo dục-ẹaứo taùo, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Dân tộc - Miền núi, Trưởng BanTổ chức chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành coự liên quan căn cứ quyếtđịnh thi hành./.

TM/ UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRỢCẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐANG CÔNG TÁCVÀ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC THÔN, XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO VÀ HẢI ĐẢO.
(Ban hành kèm theo Quyết định số / 2002/QĐ /UBBT ngày tháng 01 năm 2002 củaUBND tỉnh Bình Thuận)

Để tổ chức triểnkhai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinhtế - xã hội miền núi và dân tộc theo Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ chính trị;Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ vaứ Nghũủũnh soỏ 35/2001/Nẹ-CP ngaứy 09/7/2001 cuỷa Chớnh phuỷ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy bannhân dân tỉnh quy định một số chế độ trợ cấp đốivới giáo viên, cán bộ y tế thuộc ngànhgiáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miềnnúi, vùng cao và hải đảo như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Các đối tượngđược hưởng trợ cấp theo Quyết định này là: viên, cán bộ y tế trong biên chếhoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và giáo viên mẫu giáo ký hợp đồng vớiPhòng Giáo dục huyện (sau đây gọi tắc là giáo viên, cán bộ y tế) của ngành giáodục và y tế đang công tác và học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở cácthôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2 : Chế độ trụù caỏp đối với giaựo vieõn,caựn boọ y teỏ:

I. Trợ cấp thu huựt:

1) Giáo viên, cán bộ y tế được điều động, tăngcường có thời hạn từ 12 tháng trở lên đến công tác ở các xã miền núi, vùng caovà học sinh, sinh viên có hộ khẩu tại các xã miền núi, vùng cao đi học tại cáctrường trong và ngoài Tỉnh, sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương côngtác, ngoài tiền lương theo ngạch, bậc vaứ phuù cấp lương (nếu có) theo quy địnhhiện hành, được trợ cấp như sau::

1.1) Trợ cấp 100% lửụng và phụ cấp chức vụ(nếu có) nếu công tác ở các xã nhử sau:

a) Phan Dũng (huyện Tuy Phong); Phan Sơn, PhanLâm, Phan Tiến (huyện Bắc Bình); Đông Giang, La Dạ, ẹa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc);Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam); La Ngâu (huyện Tánh Linh).

b) Học sinh, sinh viên là công dân thuộc các xã nêuở mục a sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương phục vụ công tác thì đượctrợ cấp 100%.

1.2) Trợ cấp 70% lửụng và phụ cấp chức vụ (nếu có)nếu công tác ở các xã nhử sau:

a) Phan Điền (huyện Bắc Bình); Đông Tiến, Thuận Minh(huyện Hàm Thuận Bắc), Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam); Đức Bình, Đức Thuận, MăngTố, Đồng Kho, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh);; Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng (huyệnđảo Phú Quý).

b) Giáo viên trực tiếp giảng dạy cho con em đồngbào dân tộc thiểu số (K'Ho, Rai, Răglay, ChâuRo) ở các thôn dân tộc xen ghép thuộccác xã: Phong Phú (huyện Tuy Phong); Thuận Hòa (huyện hàm Thuận Bắc); Tân Minh,Tân Nghĩa, Tân Xuân, Tân Hà (huyện Hàm Tân); Trà Tân, Đức Hạnh, Mê Pu (huyệnĐức Linh); thôn Tà Bứa (xã Đức Phú),,Lạc Tánh, Gia Huynh, Suối Kiết (huyện Tánh Linh).

c) Học sinh, sinh viên là công dân thuộc các xã nêuở mục a, b sau khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương phục vụ công tác thìđược trợ cấp 70%.

2) Giáo viên, cán bộ y tế được điều động tăng cườngtạm thời hoặc hợp đồng công tác ngắn hạn dưới 12 tháng ở các địa bàn nói trênđược hưởng như sau::

Công tác tại các xã nêu tại mục 1.1, điểm athì được trợ cấp 50%; công tác ở các xã nêu tại mục 1.2, điểm a thì được trợ cấpthu hút bằng 35% tiền lương và phụ cấp chức vụ đang hưởng

3) Khoản trợ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàngtháng cho những ngày làm việc, ngày lễ, tết, hội họp, học tập, phép năm, nghỉbaỷo hieồm xaừ hoọi theo quy định. Nếu do yêu cầu cử đi đào tạo, học tập dàihạn từ 3 tháng trở lên thì trong thời gian học tập không được hưởng khoản trợcấp này. Không đuợc cộng vào lương ngạch, bậc, phụ cấp lương đang hưởng để tínhcác khoản phụ cấp khác, không được tính toán để chi trả trợ cấp thôi việc, hưutrí, mất sức, trợ cấp lần đầu khi nghỉ hưu, mất sức lao động.

II. Trang cấp ban đầu:

Giáo viên, cánbộ y tế khi khi được điều động đến công tác ở các xã nêu tại điểm a mục 1.1 và điểm a mục 1.2, phần I, điều2:

1) Được trợ cấplần đầu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) cho một người. Ngoài số tiền trợcấp lần đầu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bố trí kinh phíđể xây dựng chỗ ở cho giáo viên, cán bộ y tế được chuyển đến công tác tại địaphương.

2) Nếu có giađình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viênđi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)cho một hộ.

3) Khoản trang cấp ban đầu nói trên (điểm 1, 2, phần II, điều 2 ) nếu vì lý donào đó, ủoỏi tửụùng bị vi phạm kỷ luật từ hình thức bị đình chỉ công tác trở lênhoặc phải chuyển công tác khỏi địa bàn các xã quy định trên, mà thời gian côngtác chưa đủ 12 tháng (kể từ ngày có quyết định xử lý) thì phải bồi hoàn lại sốtiền treõn cho ngân sách Nhà nước.

III. Trợ cấp khuyến khích thời gian công tác:

Giáo viên, cán bộ y tế đến công tác ở các xã nêutại điểm a mục 1.1 và điểm a mục 1.2, phần I, điều 2 nếu có thời gian công tác trên05 năm trở lên được trợ cấp thêm 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho mộtngười

IV. Chăm sóc sức khỏe:

Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đượchưởng theo quy định của Nhà nước, các đối tượng nói tại điểm 1, phaàn I, điều 2khi ốm đau được chăm sóc điều trị theo chế độ ưu tiên và miễn phí cho các khoảnchi phí điều trị, bao gồm: Thuốc chữa bệnh, tiền ăn, ở, chuyển viện (nếu có).

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựngchế độ chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượngnày trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xem xét, quyết định.

Điều 3: Các chế độ trụù caỏp đối với học sinh:

Học sinh hệ mẫu giáo, tiểu học, trung hoùc cụ sụỷlà con em người dân tộc thiểu số vùng cao thuộc các xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong);Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến (huyện Bắc Bình); Đông Giang, ĐôngTiến, La Dạ, Thuận Minh, Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc); Hàm Cần, Mỹ Thạnh (huyệnHàm Thuận Nam); Đức Bình, Đức Thuận, Măng Tố, Đồng Kho, Bắc Ruộng, La Ngâu(huyện Tánh Linh) và ở các thôn, xã miền núi (đối với con em người dântộc thiểu số K'Ho, Răglay, Rai, Châu ro) được cấp (không thu tiền) những dụngcụ học tập và lương thực theo định mức sau:

I. Hệ mẫu giáo (5 tuổi):

- Gạo: 05 kg/học sinh/tháng học

- Dụng cụ daùy hoùc: 20.000 ủoàng/họcsinh/năm học

II. Hệ tiểu học:

- Sách giáo khoa: Cho mượn 01 học sinh/01 bộ/nămhọc, cuối năm thu lại. Hàng năm cấp bổ sung 12% để bù lại cho số sách bị hư hỏnghoặc mất không thu hồi lại được và do nhà trường quản lý.

- Giấy viết học sinh (96 trang)

+ Lớp 1,2,3: 5 tập/học sinh/nămhọc

+ Lớp4,5: 7 tập/học sinh/năm học

- Viết máy loại thường: 01 cây/học sinh/nămhọc

- Mực viết: 01 lọ/học sinh/năm học

- Cặp học sinh: 01 cái/học sinh/ năm học

- Dầu hỏa thắp sáng (nơi chưa có điện): 01lít/học sinh/tháng học

- Quần, áo, nón: 01 bộ/học sinh/năm học

- Dép nhựa, thắt lưng: 01 bộ/học sinh/nămhọc

- Gạo: 08 kg/học sinh/ tháng học

III. Hệ trung học cơ sở:

- Sách giáo khoa: Cho mượn 01 học sinh/01 bộ/nămhọc, cuối năm thu lại. Hàng năm cấp bổ sung 12% để bù lại cho số sách bị hư hỏnghoặc mất không thu hồi lại được và do nhà trường quản lý.

- Giấy viết học sinh (96trang): 10 tập/học sinh/năm học

- Viết máy loại tốt: 01 cây/học sinh/năm học

- Mực viết: 01 lọ/học sinh/năm học

- Cặp học sinh: 01 cái/học sinh/năm học

- Dầu hỏa thắp sáng (nơi chưa có điện): 01lít/học sinh/tháng học

- Quần, áo, nón: 01 bộ/học sinh/năm học

- Dép nhựa, thắt lưng: 01 bộ/học sinh/nămhọc

- Gạo: 10 kg/học sinh/tháng học

Sở Giáo dục –Đào tạo phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn chi tiết chế độ trợ cấp đốivới học sinh theo quy định tại Điều 3 của quy định này.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1) Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính - Vật giá chủtrì phối hợp cùng Ban Dân tộc - Miền núi, Sở Giáo dục - ẹaứo taùo, Sở Y tế, BanTổ chức chính quyền hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng theo quy định này.

2) Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính -vật giá phốihợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối từ nguồn kinh phí hàng năm để chi trảcho các chế độ theo quy định này.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

1) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngaứy24/7/2001, những chế độ quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái vớiquy định này đều bãi bỏ.

2) Những đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theoQuy định này thì không được hưởng theo Quyết định số 76/2001/QĐ /UBBT ngày 21/11/2001của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình thuận V/v ban hành Quy định tạm thời về chínhsách hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo ở tỉnh Bình thuận.

3) Trong quá trình trieồn khai thực hiện, nếu cóvấn đề gì phát sinh,vướng mắc, các ngành, các địa phương phản ánh kịp thời về Ủyban nhân dân tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung.