BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Về việc Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/N Ð-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 08 Tiêu chuẩn cấp Ngành sau đây:

1. 28 TCN194:2004: Các chất chuyển hoá thuộc nhóm Nitrofuran trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng khối phổ-khối phổ.

2. 28 TCN195:2004: Thuốc trừ sâu gốc Phospho hữu cơ trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký khí.

3. 28 TCN196:2004: Sulfonamit trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

4. 28 TCN197:2004: Penicillin trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

5. 28 TCN198:2004: Histamin trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

6. 28 TCN199:2004: Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction.

7. 28 TCN200:2004: Vibrio cholerae trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định tính.

8. 28 TCN201:2004: Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh - Cồi điệp

Ðiều 2: Các tiêu chuẩn có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo với hình thức áp dụng như sau:

Khuyến khích áp dụng 07 tiêu chuẩn về các phương pháp kiểm tra cho các phòng kiểm nghiệm khi tiến hành kiểm tra chất lượng hàng thuỷ sản.

Khuyến khích áp dụng Tiêu chuẩn 28TCN 201:2004 cho các cơ sở chế biến thuỷ sản đông lạnh. Riêng chỉ tiêu vi sinh (Ðiều 4.6) là phải bắt buộc áp dụng.

Ðiều 3:Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Chánh Thanh tra Bộ; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; Thủ trưởng các đơn vị có phòng kiểm nghiệm và Giám đốc các cơ sở chế biến nói tại Ðiều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Việt Thắng