UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg ngày 16/01/2004 của Thủ tướng chính phủ Về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 cho các tỉnh được chia và điều chỉnh địa giới hành chính;

Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004 cho các tỉnh được chia và điều chỉnh lại địa giới hành chính;

Căn cứ Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 228/TB- HĐND ngày 25/3/2004 về kế hoạch phát triển KT-XH; Dự toán thu, chi NSĐP và biên chê quản ly hành chính năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004 cho các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi NSĐP năm 2004 được giao các sở, ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh quyết định giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phân bổ dự toán ngân sách báo cáo, trình HĐND cùng cấp quyết định và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, .,ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Quàng Văn Binh