BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 127/2004/QĐ-BCN ngày 10/11/2004

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Bóng đèn Điện Quang

thành Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Công ty Bóng đèn Điện Quang (Công văn số 78/ĐQ-TCHC ngày 07 tháng 01 năm 2005);

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 127/2004/QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Bóng đèn Điện Quang thành Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang như sau:

"1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 23.500.000.000 đồng (Hai ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 38,96 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 10,04 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng."

"3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 559 lao động trong Công ty là 36.298 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.088.940.000 đồng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Xuân Khu