ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 03/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Điện Biên, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày ngày 26 tháng t 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 58/TT-HĐND ngày 11/01/2005 của Thường trực HĐND tỉnh V/v điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị Liên ngành của Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 135/TT-LN ngày 17 tháng 11 năm 2004 V/v điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản Liên ngành số 06/TTLN ngày 20/01/2005 của Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Điện Biên Phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng quy định về giá các loại đất thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giá đất quy định tại Điều 1 dùng để làm cơ sở áp dụng cho những trường hợp sau:

1. Tính thuế sử dụng đất.

2. Tính thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập cá nhân.

3. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất.

5. Tính tiền lệ phí trước bạ.

6. Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

8. Làm giới hạn tối thiểu (giá sàn) khi thực hiện đấu giá đất, đấu thầu và cho thuê đất.

Điều 3. Giao Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện giá đất, chủ trì phối hợp cùng các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trình UBND tỉnh điều chỉnh giá đất khi có biến động lớn về giá đất do đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, khu thương mại du lịch, khu công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính