BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu

trực thuộc Tổng cục Hải quan

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 17/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan như sau:

- Thu thập thông tin, tài liệu; tổng hợp, đánh giá, phân tích các thông tin đã thu thập từ nguồn công khai, bí mật trong và ngoài ngành Hải quan, trong nước và nước ngoài;

- Chuyển giao thông tin nghiệp vụ hải quan cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm tiếp nhận theo quy định;

- Hợp tác, trao đổi thông tin nghiệp vụ hải quan với các tổ chức hải quan quốc tế, các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế và hải quan các nước, vùng lãnh thổ theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan cấp dưới;

- Triển khai ứng dụng các phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan; xây dựng các kế hoạch định hướng phát triển hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan;

- Tham gia xây dựng nội dung, chương trình và phối hợp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan.

- Phối hợp xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan.

Điều 2. Thành lập Phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung