ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 26 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀBAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 củaLiên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địaphương;
Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dânquận 3 về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 3;
Căn cứ Công văn số 6330/SYT-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Sở Y tế thànhphố về quy chế mẫu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng khám đa khoa vàbệnh viện quận - huyện;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 140/BC-TP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận
3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 3.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Y tế quận3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2007của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân quận, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sựlãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịusự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phốHồ Chí Minh.

2. Phòng Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo phân cấp về bảo vệ,chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận, gồm: y tế dựphòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòngchữa bệnh, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm,trang thiết bị y tế; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành y tế ởđịa phương.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Y tế tham mưu giúp UBND quậnthực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động y tế của cáctổ chức, cá thể sản xuất kinh doanh có liên quan đến sức khỏe nhân dân trên địabàn quận.

2. Tiếp nhận, hướng dẫn việc đăngký lập hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục trình Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận xét duyệtcấp giấy chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thuộc lĩnhvực y tế theo quy định của Bộ Y tế.

3. Tổ chức thực hiện và phối hợpcùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm trachuyên ngành y tế trên lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của phápluật.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân quậntrong việc xử lý các vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

5. Chủ trì phối hợp với các ngành,các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác truyềnthông giáo dục sức khỏe và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phốihợp các ban ngành trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, các hoạt động y tếtrong đối phó thiên tai, thảm họa.

6. Tổ chức ứng dụng khoa học côngnghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin ytế lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơquan.

7. Quản lý tài chính, tài sản củacơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ được giao theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế thành phố.

Điều 3. Quyền hạn

1. Đề xuất Ủy ban nhân dân quận thànhlập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chủ trì lập kế hoạch và triển khaithanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động y tế trên địa bàn theo phân cấpquản lý của ngành.

2. Đề xuất với Thanh tra Sở Y tế,Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm, về hành nghề y dược theo quy định, phối hợp theo dõiviệc thực thi các quyết định xử phạt.

3. Triệu tập các đơn vị trực thuộcquận, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các cơ quan đơn vị trực thuộcthành phố, Trung ương trú đóng trên địa bàn quận để triển khai, hướng dẫn, phổbiến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn thuộc Phòngquản lý.

4. Giải quyết, xử lý những vấn đềthuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy ban nhân dân quận phân công.

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạnnêu trên Phòng Y tế còn được Ủy ban nhân dân quận ủy quyền thực hiện thêm mộtsố nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Ủy ban nhân dân quận quy địnhcụ thể bằng văn bản.

Điều 4. Thẩm quyền ký vănbản

Việc ủy nhiệm, ủy quyền cho TrưởngPhòng Y tế quận 3 được ký tên và đóng dấu UBND quận theo cơ chế “một cửa, mộtdấu” do Chủ tịch UBND quận quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộmáy

1. Phòng Y tế quận 3 tổ chức và hoạtđộng theo chế độ Thủ trưởng.

2. Phòng Y tế quận do Trưởng phòngphụ trách chung, có từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng giúp việc và một số công chứcchuyên môn.

- Trưởng Phòng Y tế là người đứngđầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về toàn bộ công tác của Phòng,đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế thành phố trong việc thựchiện chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố. Trựctiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác xây dựng ngành,xây dựng quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và đề xuất xử lý cácvi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế.

- Phó Trưởng Phòng: giúp việc choTrưởng phòng về một số lĩnh vực, được Trưởng phòng phân công phụ trách thêm mộtsố công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên vềnhững phần việc được phân công phụ trách. Phó Trưởng phòng thay mặt Trưởngphòng điều hành công việc cơ quan và được ủy quyền bằng văn bản thực hiện mộtsố công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơquan, Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chứcnhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc và tinh gọn bộmáy.

Các cán bộ, công chức chịu tráchnhiệm cá nhân phần công tác của mình trước Trưởng phòng.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Phòng Y tế do Ủy bannhân dân quận quyết định trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng vàtrong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của quận được Ủy ban nhân dânthành phố giao hàng năm.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Giờ giấc làm việccủa cơ quan

1. Phòng Y tế làm việc từ thứ haiđến thứ sáu hàng tuần. Nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễtheo quy định chung.

2. Giờ làm việc: làm đúng và đủ 8giờ/ngày:

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ00 phút.

Cán bộ, công chức phải có mặt tạinơi làm việc đúng theo quy định (trừ trường hợp đi dự họp hoặc đi công tác).Từng bộ phận phải cử cán bộ, công chức để tiếp nhận và giải quyết công việc.

3. Cán bộ, công chức phải có bảngtên, chức vụ, chức danh đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

Điều 8. Chế độ thông tinbáo cáo

1. Phòng Y tế nghiêm chỉnh thực hiệnchế độ thông tin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy định của UBNDquận, Sở Y tế thành phố.

2. Trong quá trình công tác nếu cótình huống đột xuất phát sinh, chuyên viên phải kịp thời thông tin, báo cáongay cho Trưởng phòng để Trưởng phòng đề ra hướng giải quyết trong phạm vi chứcnăng và quyền hạn. Ngoài ra các chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ thông tin,báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi Trưởng phòng yêu cầu.

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệmđảm bảo việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) theo quyđịnh của UBND quận và ngành cấp trên kịp thời, chính xác, trung trực.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Phòng Y tế họp cơ quan mỗi tuần01 lần (vào sáng thứ hai hàng tuần).

2. Ngoài ra, Phòng có thể tổchức họp bất thường phổ biến, triển khai những công việc đột xuất của thành phốhoặc quận.

3. Tùy theo nhu cầu công tác, Phòngcó thể tổ chức các cuộc họp giao ban với các ngành có liên quan để thống nhấttrước khi đề xuất UBND quận.

4. Hàng tháng tổ chức họp giao banđối với Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận 3 để triển khai nhiệm vụ côngtác và kiểm tra việc thực hiện.

5. Cán bộ, công chức có trách nhiệmthực hiện tốt chế độ trực cơ quan theo lịch phân công.

Điều 10. Mối quan hệ côngtác

1. Đối với Sở Y tế thành phố: PhòngY tế quận thường xuyên liên hệ để được hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Đồngthời thực hiện các công tác, báo cáo theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố, thamdự đầy đủ các cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do Sở Y tế triệu tập.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận:chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Trưởng phòng có trách nhiệmtiếp nhận chỉ thị, chương trình công tác để tham mưu kế hoạch và báo cáo UBNDquận những kết quả công tác được phân công.

Trường hợp HĐND quận có yêu cầu,nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận, thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giảitrình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của HĐND.

3. Đối với các cơ quan chuyên mônthuộc UBND quận: thực hiện mối quan hệ bình đẳng, phối hợp trên cơ sở chứcnăng, nhiệm vụ được quy định. Trong trường hợp chưa đạt được sự nhất trí củacác đơn vị về các công việc có liên quan, Trưởng phòng chủ động tập hợp báo cáođể xin ý kiến UBND quận.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể quận: khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đềthuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặctrình UBND quận giải quyết các yêu cầu theo quy định.

5. Đối với Trung tâm Y tế dự phòngquận; Bệnh viện quận; Trạm Y tế phường:

- Thực hiện tốt mối quan hệ phốihợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Bệnh viện quận có trách nhiệm phốihợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược trên địa bàn quận.

- Trung tâm Y tế dự phòng có tráchnhiệm phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động chuyên môn kỹthuật về y tế dự phòng trên địa bàn quận.

- Trạm Y tế phường có trách nhiệmphối hợp trong giám sát hoạt động hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn phường.

6. Với Ủy ban nhân dân các phường:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phườngthực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực y tếcó ảnh hưởng đến sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường.

- Cung cấp cho Ủy ban nhân dânphường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụquản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế; đồng thời hỗ trợ kết hợp thực hiện chế độthanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại địa phương khi có yêu cầu.

7. Đối với các cơ quan, xí nghiệp,trường học trên địa bàn quận:

Phòng Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp kiểm tra hoạt động các cơ quanxí nghiệp, trường học trên địa bàn quận để thực hiện công tác quản lý Nhà nướcvề y tế.

Điều 11. Chế độ khen thưởng,kỷ luật

Cán bộ, công chức của Phòng đượcquận khen thưởng hoặc kỷ luật tùy vào mức độ hoàn thành công tác chuyên môn,gắn liền với việc chấp hành nội quy cơ quan, thông qua nhận xét đánh giá kếtquả công việc hàng tháng, quý, 06 tháng, năm.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trưởng Phòng Y tếquận có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiệnnếu có những khó khăn vướng mắc, Trưởng phòng trao đổi thống nhất với Phòng Nộivụ quận đề xuất Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phùhợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình