UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI HOẠTĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chínhphủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 củaHĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, kỳ họp thứ 23 về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấpkiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động khôngchuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 380/TTr-SNN &PTNTngày 23/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cân đối qua Sở Nông nghiệp và PTNT(Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm côngtác lâm nghiệp xã là: 250.000 đồng/người/tháng và được áp dụng chi trả kể từngày 01/01/2012.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm theo dõi, giám sát,hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảođúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứquyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm soát văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CPVP (A Truyền, A Nam);
- Lưu: VT, KTTH, TT THCB, KTN.
D:\minh tam b\Nam2012\Quyet dinh\QĐQP\01 04 quy dinh muc ho tro can bo lam cong tac lam nghiep xa.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang