UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘIDUNG CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2011/QĐ-UBND NGÀY06/10/2011 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚICÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC VÀ THU HÚT NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGUYỆN ĐẾN LAICHÂU CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 củaHĐND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011của HĐND tỉnh khóa XIII ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đàotạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tìnhnguyện đến Lai Châu công tác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quy định Chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ,công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châucông tác (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 củaUBND tỉnh Lai Châu) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 6:

“3. Trong quy hoạch hoặc kế hoạch đào tạo được cấp có thẩmquyền phê duyệt. Trường hợp cần thiết, cán bộ, công chức, viên chức được cử đihọc sau đại học ngoài kế hoạch đã được duyệt hàng năm phải do Thường trực Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Công chức được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu: Khôngquá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.”

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 10.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các đốitượng quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 19/12/2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành,đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, thị ủy và UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử