ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO KẾ HOẠCHVỐN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2012 TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triểnnguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày18/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư pháttriển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêunăm 2012 tỉnh Sóc Trăng theo các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Khobạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đônđốc các đơn vị thực hiện và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng CụcThống kê, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Lưu: XD, TH, VX, KT, HC.Thu-giao von muc tieu 2012Excel: von bsmt 2012

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN