ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 16 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thíđiểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềdanh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máycủa Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dânhuyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vịsự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTCngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Dulịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Trungtâm Văn hóa huyện tại Tờ trình số 04/TTr-TTVH ngày 09 tháng 7 năm 2013 vàTrưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 94/TTr-NV ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyệnCần Giờ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ vềban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Giám đốc Trungtâm Văn hóa huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- LĐVP-TH;
- Lưu: VT, Huy, NV: P

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Vị trí:

- Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ(gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện CầnGiờ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nướcvà Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở đặt tại đường Lê Hùng Yên,Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng:

a) Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệpvụ cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công;đáp ứng nhu cầu hoạt động giao lưu, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trílành mạnh của nhân dân trên địa bàn.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ chương trình phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phêduyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa,văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, nhóm sởthích, lớp năng khiếu nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề, vui chơi giải trí.

3. Tổ chức các cuộc liên hoan, hộithi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp hướngdẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng để góp phầnxây dựng và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

4. Tổ chức các dịch vụ văn hóa phùhợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năngkhiếu văn hóa, văn nghệ.

6. Sưu tầm hình ảnh, bổ sung tàiliệu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bànhuyện.

7. Tổ chức các loại hình văn hóađáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợpvới điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị; phục vụ tốt nhu cầu đọc sách, xây dựngvà quản lý vốn tài liệu. Hỗ trợ mạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và luânchuyển sách báo cho cơ sở.

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổichuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị, tổchức trong và ngoài huyện.

9. Quản lý công chức, viên chức,tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác doỦy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ doGiám đốc phụ trách, có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc chịu trách nhiệm trựctiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiệnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giámđốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc là người giúp Giámđốc quản lý, điều hành một số mặt công tác do Giám đốc phân công, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giámđốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ; việc miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chínhsách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định củapháp luật;

d) Viên chức và nhân viên chuyênmôn, nghiệp vụ được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụnêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực viên chức, Trungtâm Văn hóa tổ chức thành 04 (bốn) Tổ nghiệp vụ gồm:

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp:

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính -quản trị, tổng hợp, văn thư lưu trữ; quản lý cung ứng vật tư, trang thiết bịhoạt động; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các dịchvụ văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực viênchức, cộng tác viên và cơ sở vật chất của Trung tâm.

b) Tổ Văn hóa - Văn nghệ:

Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giámđốc về thực hiện tổ chức các hoạt động liên quan, hội thi, hội diễn văn nghệquần chúng, lễ hội truyền thống; xây dựng các đội văn nghệ quần chúng phục vụyêu cầu chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; định hướng cácloại hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội - nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệthuật. Biên soạn và in ấn các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động phong tràovăn nghệ quần chúng ở cơ sở. Tổ chức các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chocán bộ nhà văn hóa xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp năng khiếuvăn hóa nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện.

c) Tổ Tuyên truyền cổ động - lưuđộng:

Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt độngtại chỗ và lưu động về thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm, biên soạn inấn tài liệu thông tin, tuyên truyền; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất,cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương; tổ chức các lớp tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tuyên truyền, cổ động cho cán bộ làm văn hóa,thông tin ở các xã, thị trấn và thực hiện các dịch vụ công ích về tuyên truyềncổ động.

d) Tổ Quản lý thư viện:

Có nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệusách, báo rằng các hình thức thông tin như mục và hướng dẫn tra cứu, phát huytriệt để nội dung vốn sách, báo phục vụ. Hướng dẫn, giúp đỡ, giúp nghiệp vụ chomạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và luân chuyển sách báo cho cơ sở.

Điều 4. Biên chế:

1. Biên chế nhân sự của Trung tâmVăn hóa do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biênchế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

2. Ngoài biên chế khung được giaohàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho phép Giám đốc Trung tâm Văn hóađược ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không cần thiết bố tríbiên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động và các hình thức hợp tác khác theoquy định của pháp luật.

3. Lập kế hoạch biên chế:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầuvà khả năng thực tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa xây dựng kế hoạch biên chế hàngnăm, trong đó ghi rõ số lượng biên chế cần thiết của đơn vị, yêu cầu về chấtlượng, cơ cấu viên chức, thời gian sử dụng.

Chương 4.

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Kinh phí hoạt động:

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâmVăn hóa bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp kinh phí:đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ độtxuất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp theo kế hoạch năm.

b) Nguồn thu từ các hoạt độngnghiệp vụ như: biểu diễn nghệ thuật, các lớp kỹ năng ngành nghề, lớp năng khiếunghệ thuật, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, các hội thi, hội diễn, liên hoan, tổchức sự kiện, triển lãm, cho thuê đạo cụ, công cụ phục vụ văn hóa nghệ thuật.

2. Chi sự nghiệp:

a) Lương, các khoản phụ cấp lương,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người lao động củaTrung tâm;

b) Chi quản lý hành chính: vật tưvăn phòng, dịch vụ công, thông tin liên lạc, công tác phí…

c) Chi hoạt động nghiệp vụ chuyênmôn;

d) Chi các hoạt động có thu phí sựnghiệp;

đ) Chi đầu tư phát triển cơ sở vậtchất, mua sắm trang thiết bị;

e) Các khoản chi khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 6. Cơ chế tài chính:

Trung tâm Văn hóa thực hiện việcquản lý tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 củaChính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị địnhsố 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việclàm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP củaChính phủ và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 củaBộ Tài chính.

Chương 5.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làm việc:

1. Giám đốc phụ trách, điều hànhcác hoạt động của Trung tâm và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Giámđốc phụ trách những lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, trực tiếp giảiquyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộclĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Giám đốckhác, Phó Giám đốc phụ trách chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉtrình Giám đốc quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Giám đốc kháchoặc nhũng vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện phápgiải quyết.

3. Trong trường hợp Giám đốc trựctiếp yêu cầu các viên chức giải quyết công việc thuộc phạm vị thẩm quyền củaPhó Giám đốc, yêu cầu đó được thực hiện nhưng viên chức đó phải báo cáo cho PhóGiám đốc trực tiếp phụ trách biết.

Điều 8. Chế độ sinh hoạt, hộihọp:

1. Hàng tuần, Ban Giám đốc Trungtâm họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kếhoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi họp giao ban, Ban Giámđốc Trung tâm, các Bộ phận nghiệp vụ họp với Phó Giám đốc trực tiếp phụ tráchđể đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch côngtác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể côngchức, viên chức Trung tâm một lần.

4. Mỗi thành viên trong từng Bộphận nghiệp vụ có lịch công tác do Ban Giám đốc trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức vàcá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị;nội dung làm việc được Trung tâm chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả cácyêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Điều 9. Mối quan hệ công tác:

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

Trung tâm Văn hóa chịu sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụcủa Trung tâm. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch phụ trách; phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dânhuyện về những mặt công tác đã được phân công.

2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch Thành phố:

Trung tâm Văn hóa chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các hoạtđộng, công tác vì mục đích của ngành. Thực hiện việc báo cáo công tác chuyênmôn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thànhphố.

3. Đối với Phòng Văn hóa và Thôngtin huyện:

Trung tâm Văn hóa chịu sự quản lýnhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

4. Đối với các thiết chế văn hóatại xã - thị trấn:

Trung tâm Văn hóa hướng dẫn vềnghiệp vụ chuyên môn cho các nhà văn hóa các xã - thị trấn.

5. Trung tâm Văn hóa có mối quan hệphối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện đểhoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Căn cứ Quy chế này,Giám đốc Trung tâm Văn hóa có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hoạtđộng của Trung tâm, tổ chức bộ máy, bố trí viên chức phù hợp với yêu cầu, nhiệmvụ, ban hành nội quy làm việc các Tổ nghiệp vụ và các quy định phục vụ công tácđiều hành, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Điều 11. Trong quá trìnhthực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Giám đốc Trung tâm Vănhóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, kiến nghị với Ủy bannhân dân huyện Cần Giờ xem xét, sửa đổi và bổ sung quy chế cho phù hợp./.