ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGĐIỀU 2 CỦA QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬNBÌNH TÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2009/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng12 năm 2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vàBộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biênchế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, họcthêm;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổchức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạoquận tại Công văn số 891/PGDĐT-TC ngày 16 tháng 9 năm 2013 và đề nghị củaTrưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 1324/TTr-NV ngày 08 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy chếvề tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (sau đâygọi tắt là Quy chế) được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, như sau:

"Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantrình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chếchính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt độnggiáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnhvực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung họccơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung họcphổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có); trường tiểu học, trườngmầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm họctập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy bannhân dân quận.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: Dự thảo các quyết định thành lập (đối vớicác cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dụcngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cảcác cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trườngtrung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp họctrung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có); trường tiểuhọc; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dụccó tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơchế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địabàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉhoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều này Quyết địnhnày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chươngtrình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổcập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉđối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đàotạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lýcủa Ủy ban nhân dân quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoahọc công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương tronglĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điểnhình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn quận.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sởgiáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm,số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng,điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức,viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dânquận và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầucác cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủtịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoàicông lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định củapháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dựtoán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hằng năm để cơquan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giaodự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngânsách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và cácnguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩmquyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kếhoạch quận giúp Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lýcủa Ủy ban nhân dân quận.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thựchành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lývi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáođịnh kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theohướng dẫn của Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân quận.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất đượcgiao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân quận.

16. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý các cơ sởgiáo dục trực thuộc, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trunghọc cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp trung họcphổ thông) và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủyban nhân dân quận.

17. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cấp giấyphép tổ chức dạy thêm, học thêm; gia hạn; thu hồi giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm đối với các trường hợp tổchức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơsở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trìnhtrung học cơ sở. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận thực hiện các nội dungquy định tại khoản này khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy bannhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânquận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáodục và Đào tạo, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan có liên quanvà Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Sở GDĐT Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/Quận ủy;
- UBND quận: CT, các PCT quận;
- UBMTTQVN quận;
- VP.UBND quận: các PCVP;
- Các đoàn thể quận;
- Các phòng, ban chuyên môn quận;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT, NV (S).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính