ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 04 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾVỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện và Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn sửa đổi,bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm2008 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chếcủa Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về côngtác thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổchức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờtrình số 184 /TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chế về tổ chức vàhoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành Quy chế tổchức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân Quận, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Quận vàChủ tịch Uỷ ban nhân dân 13 Phường chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân Quận 9)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Phòng Nội vụ Quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân Quận.

Phòng Nội vụ Quận có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp,toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận; đồng thờichịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2. Chức năng

Phòng Nội vụ Quận có chức năng tham mưu, giúp Ủyban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổchức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính;chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhànước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữnhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nội vụ Quận có nhiệm vụvà quyền hạn sau đây.

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận các văn bản hướngdẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quyđịnh.

2. Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyếtđịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đượcgiao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy.

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn quận theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân Thành phố;

b) Trình Ủy ban nhân dân Quận quyết định hoặctham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận trình cấp có thẩm quyền quyết định thànhlập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thểcác tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quậnquyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành quậntheo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sựnghiệp.

a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quậnphân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận hướng dẫn, kiểm traviệc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận tổng hợp chung việcthực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơquan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp Quận và Ủy ban nhân dân Phường.

6. Về công tác xây dựng chính quyền.

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận và các cơ quan cóthẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội theo phân công củaỦy ban nhân dân Quận và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố;

b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhândân Quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Phường; giúp Ủyban nhân dân Quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn các chức danh bầucử theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận xây dựngđề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn đểỦy ban nhân dân Quận trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịutrách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Quận;

d) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướngdẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt độngcủa khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận theo quy định; bồi dưỡng công tác chocác chức danh ở khu phố, tổ dân phố.

7. Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướngdẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đốivới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn Quận.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức.

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việctuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiệnchính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đốivới cán bộ, công chức, viên chức;

b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chứcphường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyêntrách Phường theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính.

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận triển khai, đônđốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân Phường thựchiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận về chủtrương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Quận;

c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địaphương báo cáo Ủy ban nhân dân quận và Thành phố.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lýnhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ.

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trênđịa bàn Quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưutrữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ vềthu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơquan, đơn vị trên địa bàn Quận và Lưu trữ Quận.

12. Về công tác tôn giáo.

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môncùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theophân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng.

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận tổchức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng củaĐảng và Nhà nước trên địa bàn Quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thiđua - Khen thưởng Quận;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệnkế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý vàsử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

14. Về công tác thanh niên.

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyếtđịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước vềcông tác thanh niên được giao;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phêduyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếunại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báocáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quảtriển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoahọc, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lýnhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ,chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quảnlý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhândân Quận.

19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụtheo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận.

20. Giúp Ủy ban nhân dân Quận quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Phường về công tác nội vụ vàcác lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theohướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phâncông của Ủy ban nhân dân Quận.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Phòng Nội vụ có Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng (không quá 03 người) và cán bộ, côngchức.

a) Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủyban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu trách nhiệmtrước Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước phápluật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạtđộng của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ tráchvà theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trướcpháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởngphòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khenthưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối vớiTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định theoquy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức chuyênmôn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn Quận đượcbố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặcđiểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Nội vụ Quận tổchức thành các bộ phận gồm những công chức được phân công đảm nhận các chứcdanh công việc trên các mặt công tác của Phòng.

Tùy theo quy mô hoạt động và tính chất công việcvà nhân sự cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân Quận có thể bố trí cán bộ phụtrách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn,hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cánbộ cụ thể để xác định từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức để phânbổ biên chế cho phù hợp, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng biên chế cụ thể củaPhòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định trên cơ sở chỉtiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Quận hàng năm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạtđộng của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụtrách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyếtcác công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mìnhphụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phótrưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởngphòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặcnhững vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giảiquyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêucầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền củaPhó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho PhóTrưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban mộtlần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuầnsau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phậnhọp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phươnghướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức mộtlần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịchcông tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân cóliên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dunglàm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phátsinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Nội vụ.

Phòng Nội vụ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vàthanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo côngtác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận.

Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếpvà toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệmvụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủtịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thườngtrực Ủy ban nhân dân Quận về những mặt công tác đã được phân công;

Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy bannhân dân Quận về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giảiquyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy.

Phòng Nội vụ phối hợp, bàn bạc với Ban Tổ chứcQuận ủy trong việc giải quyết những vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện quận ủyquản lý theo yêu cầu của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận (đề bạt, bổ nhiệm,xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức)đồng thời thường xuyên liên hệ với Ban Tổ chức quận ủy để nắm được chủ trươngcủa cấp ủy qua từng thời kỳ về công tác tổ chức và cán bộ, qua đó có kế hoạchthực hiện tốt nhiệm vụ.

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủyban nhân dân Quận.

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trêncơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy bannhân dân Quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế-xãhội của Quận. Trong trường hợp Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp giải quyết côngviệc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác,Trưởng phòng Nội vụ tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quậnxem xét, quyết định.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cácđơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận.

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận,Phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội củaquận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng. Trưởng phòngcó trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận giải quyếtcác yêu cầu đó theo thẩm quyền.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các Phường.

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy bannhân dân các phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chứcnăng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Hướng dẫn cán bộ phường về chuyên môn, nghiệpvụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng Phòng Nội vụ và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân Quận có trách nhiệm thựchiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ. Trong quá trình thực hiện,nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghịvới Uỷ ban nhân dân Quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chếcho phù hợp.

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏquy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ký ban hành mới có giá trị./.