ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINHPHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI LÀM VIỆC TỪ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN TRỤSỞ TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, côngchức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viênchức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại côngvăn số 3059/STC-HCVX ngày 07/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí chocán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâmHành chính - Chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong chỉtiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm chỉ tiêu hợp đồng lao độngtheo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và đối tượng hợpđồng theo dạng khoán gọn trong chỉ tiêu biên chế), có hộ khẩu thường trú hoặcđăng ký tạm trú và hiện đang sống tại thành phố Vũng Tàu, làm việc trong các cơquan có trụ sở di dời từ thành phố Vũng Tàu đến trong và ngoài khuôn viên Trungtâm Hành chính tỉnh tại thành phố Bà Rịa, cụ thể:

- Các cơ quan quản lý Nhà nước;

- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hìnhngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động;

- Các cơ quan ngành dọc của Trung ương có trụ sởđóng trên địa bàn tỉnh: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cụcthi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biênphòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh,Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị ngành dọc Trung ương khác khi di dời trụsở làm việc từ thành phố Vũng Tàu sang thành phố Bà Rịa.

Đối với những trường hợp các cơ quan, đơn vị đangđược hỗ trợ đưa đón cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc tại thành phố BàRịa và những trường hợp đang được hỗ trợ xe đưa đón theo chủ trương của Tỉnh ủytrước đây đối với các huyện ở xa vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định hiệnhành.

2. Mức hỗ trợ:

Tính theo thời gian thực tế ngày đi làm việc từthành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh tại thành phố BàRịa với mức hỗ trợ là 44.000 đồng/ngày/người và không quá 1.000.000đồng/tháng/người.

3. Hình thức hỗ trợ:

Hỗ trợ bằng tiền, thanh toán cùng với kỳ lương hàngtháng theo thời gian thực tế đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu sang thành phốBà Rịa.

4. Thời gian hỗ trợ:

Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015. Riêng các cơquan ngành dọc của Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh có tổng thờigian hỗ trợ như các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kể từ ngày di dời chính thức đi vàohoạt động.

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh giao trongdự toán hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vịsự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Sở Tư pháp;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Website HĐND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT, TT công báo & tin học;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình