ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2013/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2013CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT 100 TRÍ THỨC TỐT NGHIỆPĐẠI HỌC DỰ NGUỒN CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTIỀN GIANG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀNGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcsửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 12tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút 100 trí thứcđã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012 - 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1,Điều 4 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh quy định chính sách thu hút 100 trí thức tốt nghiệp đại học dự nguồnchức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giaiđoạn 2012 - 2016 như sau:

“c) Các đối tượng có quyết định thuhút được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa 16 tháng lương trong thời gian chờ bốtrí công tác.

Thời điểm hỗ trợ được tính kể từtháng 3 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2014”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai