ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03 / 2016/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 348/TTr-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ?

Điều 1. Thu hồi 526,65 ha đất để thực hiện 63 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 15 dự án với tổng diện tích 46,49 ha.

2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 34 dự án với tổng diện tích 57,12 ha.

3. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dán tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 09 dán với tổng diện tích 37,13 ha.

4. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 05 dự án với tổng diện tích 385,91 ha.

(có Phụ lục kèm theo)

5. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất thì diện tích được lấy theo diện tích đo đạc thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Sở Tài chính

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Phối hợp các ngành chuyên môn để xây dựng kế hoạch vốn, phân khai vốn để đầu tư xây dựng các dán, công trình của Nhà nước thuộc Danh mục các dán cần thu hồi đất.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi đầu tư để việc thực hiện các dán thuộc Danh mục các dán cần thu hồi đất và các dán trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đạt hiệu quả.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây lúa nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, trong đó khai thác hợp lý quỹ đất đai, bảo vệ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực.

4. Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Tập trung vốn để việc thực hiện quy hoạch ngành mang tính khả thi.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh

>> Xem thêm:  Quy trình thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật ? Cách tính mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?

- Tổ chức công bố, công khai Danh mục các dán cần thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này đến các tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố biết để thực hiện theo đúng quy định.

- Hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dán thuộc Danh mục nêu trên.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường tại địa phương;

- Tập trung vốn để thực hiện các dán trong Danh mục này do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Ngọc