ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1065/QĐ-UB NGÀY 16/4/2001 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1312/2002/QĐ-UB NGÀY 15/5/2002 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 352/TTr-STC ngày 25/01/2019).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ- UB ngày 16/4/2001 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất ở, đấu giá, giá cho thuê đất chuyên dng thuộc khu vực dự án đường Hùng Vương thị xã Tuy Hòa; Quyết định số 1312/2002/Q Đ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc về giao đất lấy cơ sở hạ tầng tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng đường Hùng Vương.

Thực hiện theo quy định hiện hành đối với các nội dung quy định tại Quyết định bị bãi bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ pháp chế-Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư Pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng XD và KTVBQPPL-Sở Tư pháp;
- TT Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HgA
QD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến