ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC RÚT DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 11 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5225/TTr-STC-QLNS ngày 18 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện)

1. Mức rút dự toán chi bổ sung cân đối

- Mức rút dự toán bình quân hàng tháng không vượt 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; Riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, mức rút có thể cao hơn, nhưng mức rút 01 tháng không vượt quá 12% dự toán năm và đảm bảo tổng mức rút quý I không vượt quá 30% dự toán năm.

- Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm mức rút dự toán chi bổ sung cân đối, UBND cấp huyện có văn bản đề nghị gửi về Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

2. Mức rút dự toán chi bổ sung có mục tiêu

Mức rút trên cơ sở khối lượng thực tế và tối đa bằng dự toán giao cho từng chương trình, dự án, nhiệm vụ; trường hợp rút dự toán nhưng sử dụng không đúng mục tiêu hoặc không còn nhiệm vụ chi, thì phải hoàn trả ngân sách cấp tỉnh trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của UBND tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo đầu năm số bổ sung cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kho bạc Nhà nước kiểm soát tiến độ rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện đúng theo quy định tại Điều 1. Trường hợp phát hiện việc rút dự toán không đúng quy định, Kho bạc Nhà nước có văn bản thông báo cho cơ quan tài chính biết và đồng thời tạm dừng việc rút dự toán chi bổ sung.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hàng tháng thực hiện rút dự toán theo mức quy định tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Vụ pháp ch
ế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng, đoàn thể;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh