ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIN VỀ AN NINH, TRT T TRÊN ĐA BÀN TỈNH BC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 20/TTr-CAT-PTM ngày 05 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm
tra VB QPPL- Bộ Tư pháp (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Trung tâm CB-TH (đăng công báo);
- Trư
ng phòng NC;
- Lưu: VT (KH88)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tnh Bạc Liêu.

2. Quy chế này áp dụng với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 2. Mục đích phối hợp

1. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh.

2. Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh; cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội.

4. Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu của công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường ANTT để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

3. Hoạt động phối hợp cần tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

4. Việc phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 4. Nội dung phi hp

1. Phối hợp thống kê, rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin có liên quan đến các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (gọi tắt là Nghị định số 96/2016/N Đ-CP) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT đúng theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, đăng ký, quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, các cơ quan khác có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, phân công đu mối (lãnh đạo, chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý, xử lý các vấn đliên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; kết quả công tác quản lý, các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo chức năng, phạm vi quản lý của tng đơn vị.

3. Đđảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan, đơn vị có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đi, thông qua văn bản hoặc bng các phương tiện thông tin liên lạc khác.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Công an tnh chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP .

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, thống kê các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo phân cấp quy định tại Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 42/2017/TT-BCA .

3. Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo ANTT cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ) và hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựng phương án bảo đảm ANTT.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

5. Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định, điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, tham gia kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi li dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

7. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chỉ đạo giải quyết vic đăng ký doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đăng ký với Công an tỉnh và các cơ quan có chức năng để phối hp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

2. Yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện và phạm vi được hành nghề đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ h, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chuyên ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

2. Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Đài truyền thanh cấp huyện, xã tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo những điều kiện kinh doanh theo quy định.

4. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở đã được xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo đúng quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Phối hợp với Công an tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh khí, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh tiền chất thuốc nổ, kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kinh doanh dịch vụ nổ mìn (nếu có) trên địa bàn để theo dõi, quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Phối hợp với Công an tỉnh dự toán, quyết toán kinh phí để duy trì hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 13. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành khác có liên quan

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT do cơ quan mình quản lý.

2. Phối hợp Công an tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh có liên quan đến Sở, Ban, Ngành mình quản lý theo thẩm quyền.

3. Kiến nghị, đề xuất, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Chỉ đạo các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân có ý thức chấp hành quy định pháp luật, đồng thời, tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến hoạt động của các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan sau khi được cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với cơ quan Công an cùng cấp khi cấp, thu hồi giấy đăng ký hộ kinh doanh để phối hợp trong công tác quản lý.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn quản lý.

5. Trường hợp phát hiện những vi phạm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc lợi dụng hoạt động này để vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý thì chủ động xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định. Nếu vi phạm vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo giải quyết.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; việc lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan đầu mối; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước 15/11) báo cáo tình hình, kết quả cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, kết quả xử lý vi phạm hành chính các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT theo chức năng quản lý của mỗi cơ quan về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với thực tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phn ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.