ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU VỰC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2013/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; cụ thể:

1. Điều 3 được sửa đổi, như sau:

“Điều 3. Tổ chức của ấp

1. Mỗi ấp có Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp.

2. Trưởng ấp do nhân dân trong ấp trực tiếp bầu. Căn cứ kết quả bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Trưởng ấp.

3. Nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp là 05 (năm) năm. Trường hợp do thành lập ấp mới hoặc khuyết Trưởng ấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng ấp lâm thời điều hành hoạt động của ấp cho đến khi cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp bầu được Trưởng ấp trong thời hạn không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định cử Trưởng ấp lâm thời.

4. Thực hiện sáp nhập các ấp phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã”.

2. Điều 10 được sửa đổi, như sau:

“Điều 10. Tiêu chuẩn Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp

Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, đối với Trưởng ấp phải là Đảng viên”.

3. Điều 20 được sửa đổi, như sau:

“Điều 20. Chế độ, chính sách

Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp được hưởng mức phụ cấp hàng tháng do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019; bãi bỏ Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống