ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VHỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tưng Chính phủ về việc quy định hội có tính cht đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, một số nội dung về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội của tỉnh Thái Nguyên

1. Bãi bỏ khoản 2, mục I, Điều 1, Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định số lượng cán bộ chuyên trách và mức phụ cấp hàng tháng thuộc Ban Đại diện Hội người cao tuổi của tỉnh Thái Nguyên quy định về nội dung sau:

2. Cán bộ giúp việc: Do Trưởng ban Đại diện ký hợp đồng thỏa thuận theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Cấp tỉnh: 02 người.

- Cấp huyện: 01 người.”

2. Bãi bỏ khoản 2, Điều 1, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định số lượng và mức phụ cấp lương cán bộ chuyên trách Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Thái Nguyên quy định về nội dung sau:

2. Về cán bộ giúp việc: Do Chủ tịch Hội ký hợp đồng theo quy định của Bộ Luật lao động:

- Cấp tỉnh: 02 cán bộ;

- Cấp huyện: 01 cán bộ.

Mức tiền chi trả đối với cán bộ giúp việc cấp tỉnh và cấp huyện do Chủ tịch Hội hợp đồng với người lao động theo quy định của pháp lut.

3. Sửa đổi, bổ sung mục I, Điều 1, Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định số lượng cán bộ chuyên trách và mức phụ cấp lương hàng tháng thuộc Hội Cựu thanh niên xung phong của tỉnh Thái Nguyên, như sau:

I. Slượng cán bộ chuyên trách:

- Cấp tỉnh: 03 cán bộ, gồm: Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch;

- Cấp huyện: 02 cán bộ, gồm: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch. Riêng thành phố Thái Nguyên có Chủ tịch và không quá 02 Phó Chủ tịch,

- Cấp xã: 01 cán bộ là Chủ tịch.'

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng lao động tại các hội đến hết tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2019.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch các hội: Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Thái Nguyên, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thtrưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
y;
- TT HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy b
an MTTQ tỉnh;
- Ban D
ân vận Tnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- S
Tài chính (02b);
- Sở Nội vụ (02b);
- Kho bạc Nh
à nước tỉnh;
- Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Diox
in tỉnh;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu
: VT, NC.
Nga
nnq\Quyetdinh.T3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc