ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 8 QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2017/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm; số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 188/TTr-CAT – PA03 ngày 06 tháng 12 năm 2018 và kết quả cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh ngày 23 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 8 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

“b) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật và Mật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Thông