ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện (sau đây viết tắt là Đội tình nguyện) tại xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 31/TTr-SLĐTBXH ngày 07 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện (gọi chung là Đội tình nguyện) tại xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng thực hiện theo khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Các thành viên tham gia Đội tình nguyện cấp xã lần đầu sẽ được hỗ trợ 01 (một) lần tiền mua trang phục là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 và thay thế cho Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình