HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 03-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TÊN GỌI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở NỘI THÀNH NỘI THỊ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 113 và điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 3 nghị quyết của Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Từ nay ở nội thành, đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp của thành phố trực thuộc trung ương đều thống nhất gọi là quận; các đơn vị hành chính cơ sở ở nội thành, nội thị của các thành phố thuộc tỉnh, thị xã và quận gọi là phường.

Điều 2 - Ở những nơi chưa có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã và quận tạm thời chỉ định Ủy ban nhân dân phường để đảm nhiệm công tác của chính quyền cơ sở cho đến khi bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường theo luật quy định.

Ủy ban nhân dân phường gồm có chủ tịch, một đến hai phó chủ tịch, ủy viên thư ký và từ một đến hai ủy viên khác.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các quy định về tổ chức chính quyền ở nội thành, nội thị trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4 - Các đồng chí Bộ trưởng, Phủ thủ tướng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Tố Hữu