ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ sung 5 công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa”

_______________________

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND tỉnh qui đinh chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Thanh Hoá;

- Căn cứ Quyết định số 277/2001/QĐ-UB ngày 02/02/2001 của UBND tỉnh Thanh Hoá qui định phân cấp công tác tổ chức và quản lý bộ máy cán bộ công chức;

- Căn cứ quyết định Số 2387/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá “Phê duyệt chương trình thực hiện CCHC Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;

- Căn cứ KH số 1988/KH-STC ngày 09/10/2006 của Sở Tài chính ban hanh kế hoach CCHC giai đoạn 2006-2010.

- Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung 5 công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

(Có nội dung chi tiết kèm theo )

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2007.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Thanh tra sở và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hanh quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Cường Vinh

NỘI DUNG 5 CÔNG VIỆC BỔ SUNG THỰC HIỆN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”

(Ban hành kèm theo QĐ số 03 /QĐ-STC ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc Sở Tài chính)

I- CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

1- Thẩm định các tờ trình của đơn vị xin bổ sung dự toán ngân sách

piực hiện đối soát với cơ chế chính sách hiện hành, đối soát với dự toán ngân sạch đã giao, xem xét mức độ nhiệm vụ tăng lên, được giao bổ sung, xem xét mức thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để kết luận:

- Đơn vị có được bổ sung dự toán ngân sách hay không.

- Nếu không được bổ sung thì đề xuất giải pháp thực hiện.

Đơn vị được bổ sung dự toán ngân sách: xác đinh mức độ bổ sung, nguồn ngân sách bổ sung ( Cả nguồn đã giao trong dự toán và nguồn bổ sung thêm).

- Trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và trả lời cho đơn vị.

2- Tham gia ý kiến vào đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị gửi đến.

Thực hiện phân công đọc để tham gia ý kiến bằng văn bản làm rõ thêm các nội dung:

+ Cơ sở pháp lý để lập dự thảo.

+ Mục đích yêu cầu định ra loại văn bản dự thảo đó.

+ Bố cục của văn bản dự thảo .

+ Các nội dung điều chỉnh của văn bản dự thảo.

+ Đồng thời căn cứ chế độ chính sách hiện hành để tham gia vào các nội

dung:

- Dự toán thu chi Tài chính khi thực hiện đề cương, đề án, dự án, dự thảo.

- Các nguồn tài chính đảm bảo thực hiện đề cương, đề án, dự án, dự thảo.

- Phương thức sử dụng tài chính.

3- Thẩm định nhu cầu, sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm thiết bị, phương tiện của các đơn vị:

- Xác định mức độ hư hỏng cần cải tạo, sửa chữa đối với trụ sở, phương tiện của đơn vị.

- Căn cứ định mức qui định, xác định nhu cầu cần mua sắm thêm trang bi, phương tiện của đơn vị.

- Xác định khái toán của việc mua sắm, sửa chữa, cải tạo. Xác định nguồn tài chính đã có, xác định mức ngân sách cần bổ sung.

Lập báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời để đơn vị biết.

4- Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tê trong và ngoài nước thuê.

- Tiếp nhận phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính

Của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và môi trường.

- Kiểm tra hồ sơ, tính toán xác định đơn giá thuê đất.

- Thảo quyết định trình lãnh đạo sở ký

5- Giải quyết công việc thanh lý tài sản có nguyên giá tài sản trị giá 100.000.000đ trở lên thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính và UBND tỉnh.

- Phối hợp các ngành có liên quan ( đối với tài sản thật sự cần thiết )

Kiểm tra thực tế số lượng, chất lượng đối chiếu với biên bản đánh giá tài sản thanh lý của đơn vị.

- Xác định mức giá khởi điểm của tài sản thanh lý để làm cơ sở tổ chức đấu giá hoặc chuyến giao cho trung tâm bán đấu giá tổ chức đấu giá theo quy định.

- Thảo quyết định thanh lý tài sản trình lãnh đạo sở ký.

II- QUI TRÌNH XỬ LỶ NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THÙ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CO CHẾ “MỘT CỬA”.

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

I-Đối với bộ phận giao nhận hồ sơ và trả kết quả (Bộ phận một cửa)

Bộ phận.một cửa của sở Tài chính thực hiện tiếp nhận hổ sơ của các đơn vi

trực tiếp gửi đến.

Trên cơ sở thủ tục được công khai niêm yết tại nơi làm việc, bộ phận một

cứa có trách nhiệm kiểm tra để xác định tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ:

- Đối với hồ sơ hợp lệ thì làm thủ tục giao nhận và viết phiếu hẹn thời gian nhận kết quả giải quyết công việc.

- Đối với hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể cho đơn vị và trả lại hồ sơ để đơn vị tiêp tục bố sung hoàn chỉnh theo quy định.

- Mọi thắc mắc và yêu cầu giải đáp của cơ quan, đơn vị trong việc giao

nhận xử lý hồ sơ, bộ phận giao nhận hổ sơ có trách nhiệm hướng dẫn cụ the đung quy định.

- Người đến làm việc với bộ phận một cửa phải là người được đơn vị giao trách nhiệm đại diện và phải có: giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân.

Trước khi kết thúc ngày làm việc, bộ phận giao nhận hồ sơ phải đóng dấu công văn đến vào tất cả các hồ sơ tiếp nhận đến, vào sổ theo dõi và lập phiếu chuyển (02 bản): một bản cho đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ được giao nhiệm vụ sử lý hồ sơ để tổ chức thực hiện (trường hợp trưởng phòng đi vắng thì giao hồ sơ cho người được ủy quyền ký nhận), một bản gửi Đ/c Lãnh đạo sở được phân công chỉ đạo xử lý hồ sơ đó.

2. Các phòng nghiệp vụ trả kết quả xử lý hể sơ về bộ phận mật cửa để

giao cho các đơn vị theo đúng thời gian hẹn.

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thủ tục hồ sơ, phân công trách nhiệm thẩm định và thòi gian thẩm định đối với hồ sơ xin bổ sung dự toán ngân sách.

1.1- Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị bổ sung ngân sách của các đơn vị.

- Văn bản phê duyệt, hoặc văn bản giao bổ sung nhiệm vụ của UBND tỉnh cho các

đơn vị.

- Các Tài liệu liên quan khác làm căn cứ đề nghị bổ sung dự toán

- Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo định mức, chế độ quy định hiện hành.

- Kế hoạch thực hiện (nếu có)

1.2- Phân công trách nhiệm các phòng nghiệp vụ thẩm định

a/ Tờ trình của các huyện, thị, thành phố:

- Phòng Quản lý ngân sách tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa” thực hiện thẩm định.

b/ Tờ trình của các ngành, các đơn vị thuộc lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp gửi đến:

- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa” thực hiện thẩm định.

- Phòng phối hợp để giải quyết nghiệp vụ có liên quan : Phòng Quản lý ngân

sách.

c/ Tờ trình của các ngành, các đơn vị thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp gửi đến:

- Phòng Tàì chính doanh nghiệp nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa” thực hiện thẩm định.

d/ Tờ trình của các cơ quan : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, công an tỉnh xin bổ sung dự toán ngân sách, các đơn vị thuộc ngân sách TW chi và các ngành, các đơn vị xin cấp lại từ nguồn thu khác :

- Phòng Quản lý ngân sách nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa” thực hiện thẩm

định

1.3- Lãnh đạo sở chỉ đạo và phê duyệt:

- Các đồng chí Phó giám đốc sở được phân công phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực quy định tại các điểm ĩ.2a, 1.2b, 1.2c thuộc điểm 1.2 mục 1.

- Đồng chí Giám đốc sở chỉ đạo, phê duyệt đối với lĩnh vực qui định tại điểm 1.2d điểm 1.2 mục 1.

1.4- Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

- Giao nhận hồ sơ và trả kết quả 2 ngày.

- Thời gian thẩm định và trình lãnh đạo Sở của phòng nghiệp vụ tối đa là 5

ngày.

- Nếu có liên quan đến các phòng nghiệp vụ khác thì thòi gian trao đổi với các phòng tối đa là 2 ngày (ngày làm việc).

- Tổng thời gian tối đa là 09 ngày.

2/ Tham gia ý kiến vào các đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm Pháp luật.

2.1- Hồ sơ thủ tục:

- Các dự thảo văn bản của HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề nghị tham gia ý kiến.

- Dự thạo đề cương, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật do các ngành cua tmh, cac đìa phương trong tỉnh gửi đến đề nghị tham gia đóng góp ý kiến

- Các văn bản chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến viêc xây dựng đề cương, đề án, dự án (trong phần cơ sở pháp lý của dư thảo đề cương đề án, dự án....)

- Các tài liệu khác có liên quan

2.2- Phân công trách nhiệm các phòng nghiệp vụ thẩm định.

a- Loại văn bản liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản, giá

cả...

+ Phòng Quản lý công sản - Giá cả tiếp nhận đọc, dự thảo ý kiến tham gia.

b- Loại van ban liên quan đến Đầu tư, xây dựng, quy hoạch, về phát triển kinh tế- xã hội, về ưu đãi đầu tư.

+ Phòng Đầu tư tiếp nhận đọc, dự thảo ý kiến tham gia.

c- Loại Văn bản liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế ngoài quốc doanh, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất:

+ Phòng Tài chính Doanh nghiệp tiếp nhận đọc và dự thảo ý kiến tham gia.

d- Loại Văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hoá xã hội.

+ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tiếp nhận đọc, dự thảo ý kiến tham gia.

đ- Loại Văn bản liên quan đến lĩnh vực : Chế độ chính sách tài chính, ngân sách, Quốc phòng, An ninh, tổ chức cắn bộ.

+ Phòng Quản lý ngân sách tiếp nhận đọc, dự thảo ý kiến tham gia.

2.3- Phân công trách nhiệm lãnh đạo sở chỉ đạo

- Các đồng chí Phó giám đốc sở được phân công xem xét sửa chữa, ký phát hành theo lĩnh vực quy định tại điểm 2.2a, 2.2b, 2.2c, 2~2d điểm 2.2 mục 2.

- Đồng chí Giám đốc sở xem sửa và ký phát hành đối với loại văn bản quy định tại điểm 2.2đ, điểm 2.2 mục 2.

2.4- Thời gian thực hiện (ngày làm việc):

- Giao nhận hồ sơ và trả kết quả 2 ngày

- Thòi gian đọc và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến của các phòng nghiêp vụ tối đa là 10 ngày.

- Thòi gian trình lãnh đạo Sở chỉnh sửa là 2 ngày (nếu phải xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Sở thì được cộng thêm 1 ngày).

Những đề án, dự án lớn , phức tạp cần lấy ý kiến tham gia của các phòng nghiệp vụ thì cộng thêm 3 ngày.

Tổng thời gian tối đa là 15 ngày

3/ Thẩm định nhu cầu sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện của các đơn vị:

3.1/ Thủ tục hồ sơ :

- Tờ trình của đơn vị gửi Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Tài chính.

- Kèm theo tờ trình là báo cáo danh mục, số lượng, chủng loại, thiết bị phương tiện cần mua sắm. tình trạng hư hỏng của trụ sở, phương tiện cần cải tạo, sửa chữa - Báo cáo khái toán .

- Văn bản chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh (nếu có).

- Báo cáo cơ cấu nguồn vốn sử dụng cho việc mua sắm sửa chữa gồm:

+ Vốn đã có trong dự toán Nhà nước giao đầu năm ( đầu kỳ ) là bao nhiêu.

+ Vốn tự huy động là bao nhiêu.

+ Vốn xin bổ sung là bao nhiêu.

3.2- Phân công trách nhiệm lãnh đạo Sở chỉ đạo và phòng nghiệp vụ thẩm định:

- Đồng chí Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực tài sản công.

- Phòng nghiệp vụ thẩm định : Phòng Quản lý công sản - giá cả

- Phòng phối hợp: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và phòng Quản lý ngân sách để xác định dự toán và nguồn ngân sách bổ sung.

3.3/ Các bước thẩm định:

a/ Bước 1: + Thực hiện phối hợp vói các cơ quan liên quan kiểm tra tại chỗ tình hình hư hỏng cần sửa chữa, cải tạo; đối chiếu với định mức qui định để xác định số lượng, chủng loại thiết bị phương tiện cần bổ sung mua sắm. Lập biên bản kiểm tra, các bên cùng ký.

+ Hướng dẫn đơn vị: Thuê tư vấn lập thiết kế - kỹ thuật và dự toán công việc cần cải tạo, sửa chữa theo biên bản đã lập. Thuê tư vấn thẩm định giá thiết bị phương tiện cầm mua sắm theo biên bản đã lập và gửi các hồ sơ trên về sở Tài chính qua bộ phận “một cửa” (lần 2) để gửi phòng Quản lý công sản - Giá cả.

b/ Bước 2 : + Phòng Quản lý công sản - Giá cả thẩm định và phối hợp vói phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (đối vói cơ quan), phòng Quản lý ngân sách (đối với địa phương) xác định nguồn tài chính của đơn vị, xác định mức ngân sách bổ sung, nguồn ngân sách bổ sung.

+ Lập báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và trả lời cho đơn vị.

3.4/ Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

- Thời gian nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa là 4 ngày :

+Tiếp nhận hồ sơ lần 1 là 2 ngày.

+Tiếp nhận và trả hồ sơ lần 2 là 2 ngày

-Thời gian thực hiện tại các phòng tối đa là 10 ngày tuỳ mức độ giá trị tài sản, gồm :

+ Thòi gian bước 1 : Thực hiện kiểm tra tại chỗ là 5 ngày.

+ Thời gian bước 2 : Thực hiện thẩm định hồ sơ là 5 ngày

- Thời gian lập trờ trình báo cáo lãnh đạo và hiệu chỉnh là 3 ngày

Tổng thời gian tối đa là 17 ngày.

4/ Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tê trong và ngoài nước thuê đất.

4.1 Thủ tục hồ sơ

- Quyết định của UBND tỉnh cho phép đơn vị thuê đất.

- Tờ khai tiền thuê đất (do đơn vị thuê đất khai)

- Trích bản đổ địa chính thửa đất của đơn vị thuê

- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến.

4.2 Phân công trách nhiệm Lãnh đạo sở chỉ đạo và phòng nghiệp vụ thực hiện

- Đồng chí Lãnh đạo sở được phân công phụ trách lĩnh vực tài sản công.

- Phòng nghiệp vụ thực hiện: Phòng Quản lý công sản giá cả.

4.3 Các bước thẩm định

Bước 1: Tiếp nhận phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( Sở Tài nguyên môi trường ) chuyển đến từ bộ phận một cửa.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ tính toán xác định đơn giá thuê đất,

Bước 3: Thảo quyết định trình Lãnh đạo sở.

Bước 4: Trả kết quả về bộ phận một cửa để chuyển trả cho phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( Sở Tài nguyên môi trường )

4.4 Thòi gian thực hiện ( ngày làm việc )

- Bộ phận một cửa nhận hồ sơ 0,5 ngày;

- Phòng Quản lý công sản giá cả xử lý hồ sơ 1,5 ngày;

- Lãnh đạo sở kiểm tra và ký 0,5 ngày;

- Phòng Quản lý công sản giá cả trả kết quả về bộ phận một cửa và bộ phận một cửa trả kết quả ( bằng đường công văn ) cho phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( Sở Tài nguyên môi trường ) 0,5 ngày.

Tổng thòi gian là 03 ngày.

5/ Giải quyết công việc thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của sở Tài chính và UBND tỉnh.

Thủ tục hồ sơ

- Công văn đề nghị thanh lý tài sản Nhà nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản (kèm theo danh mục tài sản xin thanh lý );

- Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị xin thanh lý;

- Biên bản đánh giá lại tài sản Nhà nước cần thanh lý của Hội đồng thanh lý tài sản cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản.

Phân công trách nhiệm Lãnh đạo sở chỉ đạo và phòng nghiệp vụ thực hiện

-Đồng chí Lãnh đạo sở được phân công phụ trách lĩnh vực tài sản công.

- Phòng nghiệp vụ thực hiện: Phòng Quản lý công sản giá cả.

- 5.1 Tài sản thuộc thẩm quyền quyết đinh thanh lý của Giám đốc sở Tài chính.

a. Các bước thực hiện

- Phối hợp với các ngành có liên quan ( đối với tài sản thật sư cần thiết )

kiêm tra thực tế số lượng chất lượng tài sản xin thanh lý, xác định mức gia khởi điếm của tài sản thanh lý để làm cơ sở tổ chức bán đấu gia hoặc chuyên cho Trung tâm bán đấu giá tổ chức bán theo quy định.

- Thảo tờ trình để báo cáo và trình Lãnh đạo sở ra quyết định thanh lý tài sản theo thẩm quyền.

- Kiểm tra lại hồ sơ tài sản thanh lý và thảo quyết định thanh lý tài sản trình Lãnh đạo sở xem xét quyết định.

b. Thời gian thực hiện ( ngày làm việc ).

- Bộ phận một cửa kiểm tra nhận hồ sơ và giao phòng Quản lý công sản 0,5

ngày.

- Thời gian xử lý hồ sơ tại phòng Quản lý công sản giá cả 03 ngày.

- Lãnh đạo sở xem xét ký quyết định 01 ngày.

- Hoàn chỉnh thủ tục giao nhận vói bô phân môt cửa và trả kết quả cho khách hàng 0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện là 05 ngày.

5.2 Tài sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định.

a. Các bước thực hiện

- Trình Lãnh đạo sở chỉ đạo thảo công văn báo cáo ƯBND tỉnh xem xét quyết định thanh lý tài sản.

- Khi có quyết định hoặc chủ trương của UBND tỉnh, Phối hợp với các nganh co liên quan kiêm tra thực tê sô lượng chất lượng tài sản xin thanh lý

- Xác định mức giá khởi điểm của tài sản thanh lý để làm cơ sở tổ chức bán đấu gía hoặc chuyển cho Trung tâm bán đấu giá tổ chức bán theo quy định.

b. Thòi gian thực hiện ( ngày làm việc )

- Bộ phận một cửa kiểm tra nhận hổ sơ và giao phòng Quản lý công sản 0 5

ngày.

- Thời gian xử lý hồ sơ tại phòng Quản lý công sản giá cả 02 ngày.

- Lanh đạo sơ xem xet ký văn bản trình UBND tỉnh 01 ngày

- Khi có quyết định hoặc chủ trương của UBND tỉnh, Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra thực tế số lượng chất lượng tài sản, xác định mức gia khởi điểm của tài sản thanh lý xin thanh lý, hoàn chỉnh thủ tục 03 ngày

- Lãnh đạo sở xem xét quyết định 01 ngày.

- Hoàn chỉnh thủ tục giao nhận với bô phân môt cửa và trả kết quả cho khách hàng 0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện là 08 ngày.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện được chi trong dự toán chi thường xuyên trong năm kế hoạch gồm : mua bổ sung 1 bộ máy vi tính va máy in, 2 tủ đựng tài liệu, chi phí in bảng công khai thủ tục hồ sơ, chi phí văn phong phẩm cho hoạt động của bộ phận “một cửa” của Sở trong năm kế hoạch và chi phí tổ chức triển khai thực hiện, chi sơ kết, tổng kết.

2- Thường trực tổ chức thực hiện:

- Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện tại Sở và phòng tiếp nhận hồ sơ.

- Thông báo cho tổ chức công dân biết để thực hiện.

- Định kỳ báo cáo theo chế độ quy định.

Giám Đốc

(Đã ký)

Phạm Cường Vinh