ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 03/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA HỘIĐỒNG KIỂM TRA XỬ LÝ NHÀ THÀNH PHỐ VÀ CÁC NGÀNH CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố, Giámđốc Sở quản lý Nhà đất và công trình công cộng và Trưởng ban Tổ chức chánh quyềnthành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Quy định nhiệmvụ, quyền hạn, quan hệ công tác và chế độ sinh hoạt của các Hội đồng kiểm traxử lý nhà thành phố và các ngành, các cấp như sau :

A- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, XỬ LÝNHÀ THÀNH PHỐ

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Theo Quyết định số: 140/QĐ-UB ngày 15-7-1981, Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng kiểm tra, xử lýnhà thành phố. Nhiệm vụ của Hội đồng được xác định là : giúp Ủy ban nhân dânthành phố tổ chức cho các ngành các cấp đăng ký lại việc sử dụng nhà cửa vàkiểm tra lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc xử lý, điềuchỉnh nhà cửa.

a) Nhiệm vụ cụ thể :

1. Giúp Ủy ban nhân dân thànhphố cho các ngành, các cấp trong thành phố quán triệt chủ trương, chánh sách,biện pháp thực hiện Chỉ thị 216/TTg của Thủ tướng Chánh phủ để có sự tự giác kêkhai đăng ký nhà cửa, điều chỉnh, giao nộp lại nhà cửa, diện tích sử dụng khônghợp lý, không hợp pháp.

2. Tiến hành kiểm tra, thẩm tratình hình sử dụng nhà cửa của tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp vànhân dân trong thành phố, trực tiếp kiểm tra các trọng điểm nhằm phát hiện lãngphí trong việc sử dụng nhà cửa, chiếm dụng nhà cửa bất hợp pháp và mọi vi phạmkhác đối với quy định về sử dụng nhà cửa.

3. Dựa vào chế độ, chánh sách,tiêu chuẩn sử dụng nhà cửa và quy hoạch của thành phố về nhà cửa, kiểm tra xemxét các phương án xử lý nhà cửa của các ngành, các cấp, bao gồm cả việc sắp xếplại, điều chỉnh về thu hồi nhà cửa, để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xétduyệt. Sau khi phương án được phê chuẩn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

4. Kiến nghị Ủy ban nhân dânthành phố xử lý cụ thể các loại nhà cửa quy mô lớn, có nhiều vướng mắc phải donhiều ngành, nhiều cơ quan hiệp đồng mới giải quyết được như : khách sạn, nhàkhách, biệt thự...

5. Giúp Ủy ban nhân dân thànhphố giải quyết các vụ tranh chấp nhà cửa không thuộc quyền hạn giải quyết cáccấp, các ngành.

6. Tổ chức thực hiện các quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra, xử lý nhà cửa và kiểm tra, đônđốc các ngành, các cấp có liên quan thi hành.

7. Sơ kết, tổng kết công táckiểm tra, xử lý nhà cửa từng đợt để rút kinh nghiệm phát huy những mặt tốt, uốnnắn những lệch lạc nhằm bảo đảm thực hiện Chỉ thị 216/TTg .

b) Quyền hạn :

1. Được mời các ngành, các cấphọp và báo cáo về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

2. Được tham gia các cuộc họpcủa các ngành, các cấp bàn về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

3. Được quyền kiểm tra trựctiếp, tại chỗ việc sử dụng bất cứ nhà cửa nào xét thấy cần thiết.

4. Trong khi làm nhiệm vụ kiểmtra được quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân xuất trình đầy đủ giấy tờ, tàiliệu phục vụ công tác kiểm tra và yêu cầu các ngành, các cấp có sự hỗ trợ cầnthiết.

5. Được quyền kiến nghị với cácngành, các cấp về mọi vấn đề thuộc nội dung kiểm tra, xử lý nhà cửa, yêu cầuđình chỉ xử lý, ngăn ngừa mọi vi phạm vè chánh sách, chế độ quản lý sử dụng nhàcửa và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, các cấp cho biết tình hìnhsai phạm cùng các biện pháp khắc phục sai phạm đó.

6. Được quyền kiến nghị với Ủyban nhân dân thành phố, và qua Ủy ban nhân dân thành phố, với các Bộ, Hội đồngBộ trưởng, Hội đồng Nhà nước về mọi vấn đề nhằm tăng cường công tác quản lý nhàcửa trong thành phố.

7. Các thành viên Hội đồng cóquyền thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kiểm tra, xử lý nhà cửađể giúp cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

II. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ MỐI QUANHỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG :

a) Chế độ sinh hoạt :

Hội đồng họp thường kỳ mỗi tháng1 lần. Ngoài ra họp bất thường khi cần thiết, cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủtịch Hội đồng triệu tập và chủ trì. Nội dung sinh hoạt của Hội đồng do Thườngtrực Hội đồng chuẩn bị và gởi trước cho các thành viên Hội đồng.

b) Quan hệ công tác :

- Giữa Hội đồng với Ủy ban nhândân thành phố :

Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà làmột tổ chức tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban tổ chức thực hiện Chỉ thị 216, kiểmtra, giám sát đôn đốc các ngành các cấp thực hiện, đồng thời giúp Ủy ban xemxét phê chuẩn các phương án xử lý, điều chỉnh, thu hồi nhà cửa, xử lý đúng mứccác hành động trái với Chỉ thị 216.

Hội đồng thảo luận, quyết nghịcác vấn đề kiểm ta, xử lý nhà cửa để trình Ủy ban hân dân thành phố quyết định.

- Giữa Hội đồng và các thànhviên đại diện ngành trong Hội đồng :

Đối với công tác kiểm tra, xửlý, Hội đồng chỉ xem xét các vấn đề lớn, phức tạp, có liên quan đến nhiềungành, để kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố. Hội đồng không làm thaynhiệm vụ chức năng của ngành, (kể cả ngành nhà đất). Việc kiểm tra, xử lýthường xuyên các công việc về nhà cửa vẫn do ngành nhà đất cùng các cơ quanliên quan giải quyết.

Các thành viên tham gia Hội đồngkiểm tra, xử lý nhà tùy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, sử dụng lựclượng của ngành để phục vụ yêu cầu thực hiện Chỉ thị 216 và tham gia sinh hoạttập thể của Hội đồng, biểu quyết công việc của Hội đồng.

Riêng ngành quản lý nhà đất, vốnlà cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố, có trách nhiệm cùng với tổchuyên viên giúp cho Hội đồng thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Giữa Hội đồng kiểm tra, xử lýthành phố với Hội đồng kiểm tra các ngành các cấp :

Không có quan hệ chỉ đạo theo hệthống dọc. Hội đồng cấp nào, ngành nào chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân vàthủ tướng cơ quan cấp đó, ngành đó.

- Với Ủy ban nhân dân quận,huyện và Thủ trưởng các ngành :

Hội đồng kiểm tra, xử lý nhàthành phố không chỉ đạo trực tiếp nhưng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn cụ thểcủa Hội đồng đã được xác định trên đây, Hội đồng giúp Ủy ban nhân dân thành phốchỉ đạo cụ thể các quận, huyện và các ngành. Ngược lại Hội đồng kiểm tra cácngành, các quận, huyện giúp Thủ trưởng cơ quan và Ủy ban nhân dân báo cáo, kiếnnghị với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm tra, xử lý nhà cửa.

Thường trực Hội đồng : thay mặtHội đồng chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý giữa 2 kỳ họp Hội đồng, có nhiệm vụ :

1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ,chương trình công tác, nghị quyết của Hội đồng và của Ủy ban nhân dân thành phốvề kiểm tra xử lý nhà cửa.

2. Chỉ đạo hoạt động của Tổchuyên viên và các lực lượng được huy động làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nhàcửa.

3. Chuẩn bị nội dung các kỳ họpHội đồng.

4. Giải quyết điều phối công táckiểm tra, xử lý nhà cửa.

5. Tham dự các cuộc giao ban vềkiểm tra, xử lý nhà cửa với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Đồng chí Phó chủ tịch Hộiđồng và Ủy viên Thường trực (Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình côngcộng) thay mặt Chủ tịch Hội đồng, ký các văn bản thuộc nhiệm vụ quyền hạn củaHội đồng.

Hội đồng không có dấu riêng,được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố với danh nghĩa Hội đồng kiểmtra, xử lý trong công việc kiểm tra, xử lý nhà cửa.

B- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀQUẬN, HUYỆN :

Hội đồng kiểm tra nhà quận,huyện có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận huyện :

1. Chỉ đạo công tác đăng ký kêkhai nhà cửa và kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà cửa của các ban, ngành,phường, xã và cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc quận, huyện, hướng dẫngiám sát việc kê khai nhà cửa của nhân dân sử dụng sau 30.4.1975.

2. Phát hiện, tổng hợp các lãngphí về sử dụng nhà cửa và nhà bị chiếm dụng trái phép của các cơ quan trungương, thành phố trong quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổng hợp tình hình sử dụngnhà cửa, lập phương án xử lý nhà cửa trực thuộc quận huyện quản lý đã đăng kýkê khai, bao gồm việc sắp xếp, điều chỉnh, thu hồi và phân phối lại, thông quaỦy ban nhân dân quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt. Saukhi phương án được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn, chịu trách nhiệm tổ chứcthực hiện.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận,huyện giải quyết các vụ tranh chấp về nhà cửa thuộc quận, huyện quản lý.

5. Tổ chức thực hiện các quyếtđịnh xử lý nhà cửa của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến địa phương.

Bộ máy biên chế của Hội đồngkiểm tra quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận huyện quy định. Kinh phí kiểm tra,xử lý nhà cửa do Ủy ban nhân dân quận huyện cung cấp.

C- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬAPHƯỜNG, XÃ :

Có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dânphường, xã :

1. Tổ chức kê khai đăng ký vàkiểm tra việc sử dụng nhà cửa của các cơ quan trực thuộc phường, xã, nhà cửaNhà nước do nhân dân, cán bộ hưu, thương binh, gia đình liệt sĩ... sử dụng nhàcửa nhân dân sử dụng sau 30.4.1975.

2. Xác minh để Ủy ban nhân dânphường, xã ký xác nhận vào bản kê khai nhà cửa của các cơ quan trung ương,thành phố, quận huyện có trong phường.

3. Phát hiện, phân loại lập hồsơ và báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, huyện các trường hợp chiếm dụng nhàtrái phép, sử dụng nhà cửa không hợp lý và các vi phạm khác đối với nhà cửatrong phường, xã.

Thành phần của Hội đồng kiểm tranhà cửa phường, xã gồm đại diện cấp Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã,đại diện Công an Phường, xã và cán bộ Ban Xây dựng nhà đất và công trình côngcộng biệt phái đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã làm Chủ tịch Hội đồng.

D- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬACỦA CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CÁC NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC SỞ BAN NGÀNH THÀNH PHỐ

a) Thành phần Hội đồng kiểm tranhà cửa các tổ chức trực thuộc ngành Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minhdo Bộ, Tổng cục quyết định.

b) Thành phần Hội đồng kiểm tranhà cửa của các sở ban ngành thành phố gồm có :

- Thủ trưởng hay Thủ phó ngànhlàm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện cấp Ủy.

- Chánh hay Phó Văn phòng là PhóChủ tịch Hội đồng, Thường trực.

- Đại diện Công đoàn, Ủy viên

- Đại diện Phòng tổ chức cán bộ,Ủy viên.

- Đại diện Phòng Tài vụ, Ủyviên.

c) Nhiệm vụ của Hội đồng là giúpThủ trưởng ngành :

1. Tổ chức hướng dẫn kê khaiđăng ký nhà cửa và kiểm tra việc sử dụng nhà cửa của toàn ngành, (cơ quan vàcác đơn vị trực thuộc) đang sử dụng trên địa bàn thành phố kể cả nhà ở cán bộcông nhân viên chức thuộc biên chế ngành sử dụng do cơ quan hay thành phố phânphối, do cán bộ tự lo được hay mua của nhân dân. Phát hiện, tổng hợp các nhàcửa sử dụng lãng phí, sử dụng bất hợp pháp, nhà cửa mua bán trái với quy định.

2. Tổng hợp tình hình kê khainhà cửa và tình hình sử dụng nhà cửa trong ngành báo cáo với Ủy ban nhân dânthành phố.

3. Lập phương án điều chỉnh, sắpxếp lại việc sử dụng nhà cửa trong phạm vi toàn ngành nhằm rút ra được nhà cửa,diện tích thừa để Thủ trưởng sau khi được Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thànhphố nhất trí và được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn, ra quyết định cụ thểcho các đơn vị trong ngành thực hiện.

Bộ máy tiến hành công tác kiểmtra nhà cửa trong ngành do Thủ trưởng ngành quy định.

E- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬACỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng đơnvị :

1. Làm cho cán bộ, công nhânviên trong đơn vị thông suốt Chỉ thị 216/TTg , để phát huy tinh thần tự giáctrong việc kê khai nhà cửa, đảm bảo trung thực, và tự giác chấp hành các thểlệ, chế độ về sử dụng, bảo quản nhà cửa, tự giác nghiêm chỉnh chấp hành quyếtđịnh xử lý nhà cửa của thành phố.

2. Tiến hành kê khai đăng ký nhàcửa trong đơn vị, tự kiểm tra tình hình sử dụng nhà cửa của đơn vị mình kể cảnhà ở của cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị theo sự hướng dẫn của Hộiđồng kiểm tra cấp chủ quản.

3. Đề nghị điều chỉnh, thu hồinhà cửa của đơn vị mình báo cáo với cấp chủ quản.

Thành phần Hội đồng gồm : Thủtrưởng đơn vị, đại diện cấp ủy, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản.Thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 2. - Quy định nhiệmvụ, quyền hạn, chế độ làm việc và sinh hoạt của Tổ chuyên viên thuộc Hội đồngkiểm tra, xử lý nhà cửa thành phố như sau:

I. NHIỆM VỤ :

Tổ chuyên viên gồm các chuyênviên do các ngành thành viên của Hội đồng kiểm tra và xử lý nhà thành phố cửra, được Ủy ban nhân dân thành hpố có quyết định, chỉ thị để tăng cường và hợpsức với Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng thực hiện chức năng tham mưucho Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố về các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyềnhạn Hội đồng.

Ngoài ra, chuyên viên do Ngànhnào cử ra còn có nhiệm vụ giúp cho Thủ trưởng ngành ấy tham gia ý kiến biểuquyết các vấn đề kiểm tra, xử lý nhà cửa trong các kỳ họp Hội đồng kiểm tra, xửlý nhà cửa và tùy theo chức năng nhiệm vụ của ngành, giúp cho Thủ trưởng ngànhsử dụng lực lượng để phục vụ các yêu cầu thực hiện Chỉ thị 216/TTg của Thủtướng Chánh phủ.

Do đó, nhiệm vụ cụ thể của Tổchuyên viên là :

Cùng với Sở Quản lý Nhà đất vàcông trình công cộng giúp cho Hội đồng và thường trực hội đồng kiểm tra, xử lýnhà thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây :

1. Theo dõi, kiểm tra tình hìnhthực hiện Chỉ thị 216/TTg được thể hiện trong các kế hoạch, chương trình côngtác của Ủy ban nhân dân thànhh phố và các Nghị quyết của Hội đồng đã được Ủyban nhân dân thành phố nhất trí, phát hiện, báo cáo kịp thời với thường trực Hộiđồng những trường hợp sai, sót.

2. Chuẩn bị nội dung các kỳ họpHội đồng theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng.

3. Theo dõi việc kê khai đăng kýnhà cửa và tổng hợp tình hình nhà cửa của các ngành, các cấp trong thành phố.

4. Tham gia công tác kiểm tratrực tiếp, tại chỗ nhà cửa của các ngành, các cấp theo chủ trương, kế hoạch,chương trình công tác của Hội đồng và kiểm tra nhà cửa từng điểm theo yêu cầucủa Thường trực Hội đồng chỉ đạo.

5. Đối chiếu với chủ trương,chánh sách, chế độ về nhà cửa, tiến hành rà soát lại mọi phương án xử lý nhàcửa của các ngành, các cấp, chuẩn bị kỹ trước khi trình Hội đồng xem xét. Saukhi được Hội đồng biểu quyết thông qua, làm các thủ tục trình Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt.

6. Nghiên cứu, dự kiến xử lý cácvụ tranh chấp nhà cửa thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng để trình Ủy ban nhândân thành phố quyết định.

7. Theo dõi kiểm tra đôn đốcviệc thực hiện các quyết định xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố, các phươngán xử lý nhà cửa đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

II. QUYỀN HẠN :

1) Được Hội đồng ủy quyền.

- Mời các ngành, các cấp họp vàbáo cáo về kiểm tra và xử lý nhà cửa.

- Tham gia các cuộc họp của cácngành, các cấp bàn về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

- Kiểm tra trực tiếp, tại chỗviệc sử dụng bất cứ loại nhà nào và trong khi kiểm tra được yêu cầu các tổ chứcvà cá nhân xuất trình các loại giấy tờ tài liệu phục vụ việc kiểm tra.

2. Được tham dự và phát biểu ýkiến trong các cuộc họp Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố nhưng không đượcbiểu quyết.

3. Được kiến nghị với Hội đồngvà Ủy ban nhân dân thành phố về mọi vấn đề nhằm thực hiện Chỉ thị 216/TTg .

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ SINHHOẠT.

1) Chế độ làm việc.

Trừ một số chuyên viên chuyêncông tác nhà đất, các chuyên viên do các ngành cử ra, trước mắt có khó khăn vềnghiệp vụ công tác nhà đất, thông qua thực hiện công tác, học hỏi lẫn nhau cũngsẽ khắc phục được.

Do yêu cầu của việc thực hiệnChỉ thị 216, các chuyên viên được các ngành cử ra cố gắng đến nhiệm sở làmviệc, sinh hoạt, thực hiện chức trách công tác được phân công, nếu vì công tácđột xuất của cơ quan phải vắng mặt thì báo cho tổ biết trước.

Trong bước các ngành các cấptiến hành kê khai đăng ký lại nhà cửa thì chuyên viên các ngành cử ra cũng dànhthời gian mỗi tuần ít nhất là 3 ngày đầu tuần để làm việc và sinh hoạt về 216.

Các chuyên viên được thường trựcHội đồng phân công tăng cường cho bộ phận chuyên trách 216 của Sở Quản lý Nhàđất và công trình công cộng và thực hiện chế độ làm việc tập thể.

2) Chế độ sinh hoạt

Tổ sinh hoạt chánh thức mỗi tuầnmột lần vào ngày thứ năm do Tổ trưởng chủ trì.

Điều 3. - Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành, các cấp, Giámđốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng, Thủ trưởng các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn