BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

số 0336/2005/QĐ-BTM ngày 08/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qúa cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

----------------------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Th­ương mại;

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, khu vực Đà Nẵng và khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hàng hóa của CHND Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ CHXHCN Việt Nam.

Điều 2.Việc cấp giấy phép cho hàng quá cảnh được thực hiện theo hướng dẫn tại quy chế về hàng quá cảnh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (ban hành kèm Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Th­ương mại).

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Th­ương mại các doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau m­ười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phan Thế Ruệ