BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Ban hành bản "Định mức tính vật liệu nhân công

thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin"


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-BVHTT ngày 19 tháng 09 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc xây dựng định mức công tác trang trí cổ động trực quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bản "Định mức tính vật liệu nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bản "Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin" ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng thực hiện thống nhất trong ngành Văn hóa - Thông tin trên phạm vi toàn quốc để làm căn cứ lập kế hoạch xây dựng dự toán hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đinh Quang Ngữ