ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 04/2005/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP GIỮA UBND THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VỚI CÁC SỞ, NGÀNH THUỘC TỈNH TRONG QUẢNLÝ, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

- Xét đềnghị của UBND thị xã Thủ Dầu Một tại tờ trình số 467/TT-UB ngày 03/12/2004 và ýkiến của Sở Tư pháp tại công văn số 1143/CV .TP ngày 08/12/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa UBNDthị xã Thủ Dầu Một với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh trong quản lý, xây dựng vàphát triển thị xã Thủ Dầu Một.

Điều 2.Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một và thủ trưởng các sở, ngànhliên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh(b/c)
- CT, PCT, TV UBND tỉnh
- Như điều 2 ( thực hiện)
- Lưu, CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA UBND THỊ XÃTHỦ DẦU MỘT VỚI CÁC SỞ, NGÀNH THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀPHÁT TRIỂN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 12/01/2004 của Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Dương )

I-QUY ĐỊNH CHUNG

Thị xã ThủDầu Một là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Dươngtrong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Xây dựng và phát triển thịxã Thủ Dầu Một nhằm tạo động lực để phát triển các khu vực khác của tỉnh BìnhDương. Do vậy, việc xây dựng và phát triển thị xã Thủ Dầu Một là sự nghiệpchung của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện các đề án xây dựng và phát triểnthị xã Thủ Dầu một.

UBND thị xãThủ Dầu Một có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vựcchính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng theo địa giới hành chínhđược phân cấp và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệpvụ của các cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Dương.

Các sở,ngành tỉnh Bình Dương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện và hướng dẫn UBNDthị xã Thủ Dầu Một và các cơ quan chuyên môn của thị xã thực hiện tốt các nhiệmvụ, quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công và theosự chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm phấn đấu thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu để thị xãThủ Dầu Một được công nhận là đô thị loại III vào cuối năm 2005 và đô thị loạiII vào năm 2010.

Để thực hiệntốt các mục tiêu trên, trong quá trình xây dựng và phát triển giữa UBND thị xãThủ Dầu Một và các cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Dương, ngoài các chức năng,nhiệm vụ thường xuyên, cần phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như sau:

II-NHIỆM VỤ CỦA UBND THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT:

1. Xây dựng quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đến năm 2020 kế hoạch 5 năm vàkế hoạch hàng năm, làm cơ sở có kế hoạch đầu tư hợp lý theo tiến độ phát triểncủa thị xã, nhằm kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn để đầu tư tập trung xâydựng các công trình trọng điểm có tính quyết định đối với sự phát triển chungcủa thị xã, theo các mục tiêu đã được quy định trong Nghị quyết số 47/NQ-TU ngày 29/02/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia góp ý các dự án đầu tư, kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên địa bàn Thị xã.

Có biện pháp quản lývà thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch kiến trúc, xây dựng theo đúng quyhoạch được duyệt. Quản lý và lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây dựng phát triểnhệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của thị xã; tổ chức thực hiện tốt công tác vệsinh đô thị, vệ sinh môi trường; đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan chuyênmôn của tỉnh bố trí vốn để đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng đủ các tiêu chí quyđịnh đối với đô thị loại III vào cuối năm 2005 và tiếp tục phát triển để đượccông nhận là đô thị loại II vào năm 2010.

2. Tổ chứcthực hiện các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnhgiao choUBND thị xã Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trước UBNDtỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đó. Đồng thời được quyền khai thác vàsử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khácđể đầu tư phát triển thị xã theo kế hoạch.

3. Chủ độngliên hệ tìm đối tác trao đổi hợp tác, liên doanh gọi vốn đầu tư trong nước vànước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyếtviệc làmtrênđịa bàn thị xã theo luật định. Được tiếp nhận viện trợ, quản lý và sử dụngnguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân đạo, nhà hảo tâm ởtrong nước và nước ngoài, các loại viện trợ khác theo đúng mục đích và đúng quyđịnh.

4. Tổ chức thực hiệnviệc cải tạo nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất hệ thống giáo dục - đào tạo trênđịa bàn thị xã theo các tiêu chuẩn quy định của ngành và theo thẩm quyền phâncấp quản lý, để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, phục vụ tốt cho việc pháttriển kinh tế - xã hội của thị xã theo các mục tiêu đã đề ra.

5. Có kế hoạchphát triển và biện pháp quản lý các hoạt động văn hóa -nghệ thuật, thể dục -thể thao, các loại hình dịch vụ văn hóa lành mạnh phù hợp theo quy định củapháp luật, để đáp ứng các nhu cầu về văn hóa của nhân dân.

6. Tổ chức,xây dựng cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống y tế thị xã. Có biện pháp thựchiện tốt chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình và các chương trình y tếcộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

7. Có biệnpháp chăm lo về chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách theo quy định; thựchiện tốt chính sách xã hội đối với người nghèo, người già neo đơn, người tàntật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thực hiện đạt chỉ tiêu các chương trìnhquốc gia về giải quyết việc làm và chiến lược về phòng chống tệ nạn xã hội trênđịa bàn.

8. Có phươngán chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chínhsách hậu phương quân đội để xây dựng thị xã Thủ Dầu Một thành khu vực phòng thủvững mạnh. Xây dựng phương án phối hợp để thực hiện các biện pháp giữ vững anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống các loại tộiphạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc thị xã Thủ Dầu Một.

9. Trong quátrình thực hiện nhiệm vụ, UBND thị xã Thủ Dầu Một có trách nhiệm:

- Chủ độngphối hợp với các sở, ngành tỉnh để bàn bạc thỏa thuận những nội dung công việccó liên quan đến thẩm quyền, chức năng quản lý của sở, ngành trước khi thựchiện, sau khi thực hiện xong phải thông báo cho các sở ngành liên quan về kếtquả thực hiện.

- Báo cáođịnh kỳ và đột xuất đúng thời hạn, đúng nội dung theo yêu cầu của các sở,ngành. Tích cực phối hợp thực hiện các mặt công tác khác khi được sở, ngành yêucầu phối hợp hoặc có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

III- TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Chịu tráchnhiệm hướng dẫn UBND thị xã Thủ Dầu Một đối với công tác quản lý nhà nước trên cáclĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và có trách nhiệm phối hợpcùng UBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiện các mặt công tác như sau:

1. Sở Kế hoạch vàĐầu tư: Chịu trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một xây dựng cácchỉ tiêu, kế hoạch về đầu tư và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội phùhợp với các chỉ tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết số 47/NQ-TU ngày 29/02/2002của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phương án tạo vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Xemxét bố trí vốn ưu tiên đầu tư phục vụ cho các công trình trọng điểm có tínhquyết định đến việc phát triển kinh tế - xã hội thị xã.

2. SởTài chính: chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh phương án cho phép UBND thịxã Thủ Dầu Một được tạo vốn từ các nguồn đấu giá quỹ đất công, tài sản công hiệncó của thị xã để xây dựng cơ sở hạ tầng. Xem xét trình UBND tỉnh cấp vốn ưu tiênđể UBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiện các dự án trọng điểm theo kế hoạch, nghiêncứu và có phương án phân cấp đối tượng quản lý và nguồn thu theo hướng tăng tỷlệ điều tiết cho thị xã, để UBND thị xã Thủ Dầu Một chủ động hơn trong quản lýthu, chi ngân sách thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng.

3. Sở Xâydựng: chịu trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một xây dựng cácquy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về các lĩnh vực phát triển đô thị, pháttriển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm hè, đường đô thị, cấp nước,thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãiđậu xe trong đô thị…), các khu dân cư trên địa bàn thị xã theo quy hoạch chungcủa tỉnh, nhằm đạt đủ các tiêu chí đô thị loại III và đô thị loại II.

Có tráchnhiệm phối hợp cùng UBND thị xã Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, quản lý chặtchẻ việc xây dựng và sử dụng các dự án khu dân cư để có biện pháp xử lý theoquy định. Phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một xây dựng quy chế quản lý đô thịtheo các quy định hiện hành để việc quản lý đô thị của thị xã đạt hiệu quả cao;khảo sát lập dự án trình UBND tỉnh xem xét xây dựng hệ thống xử lý nước thảicông nghiệp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trên địa bànthị xã.

4. SởGiao thông - Vận tải: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Mộtnghiên cứu trình UBND tỉnh phương án phân cấp cho UBND thị xã Thủ Dầu Một trongviệc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường do tỉnh quản lý, để thị xã chủ động hơntrong việc duy tu sửa chữa kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp phụcvụ tốt cho việc chỉnh trang đô thị.

Xem xét mởrộng thêm phương tiện giao thông công cộng cho một số tuyến mới trên địa bànthị xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, nhất là lựclượng công nhân, có trách nhiệm phân công lực lượng Thanh tra giao thông phốihợp trực tiếp cùng thị xã kiểm tra xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình giaothông, góp phần giải quyết tình trạng tai nạn giao thông ngày càng cao trên địabàn thị xã.

Sở Giaothông - Vận tải có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiệnchức năng quản lý nhà nước của ngành theo qui định hiện hành.

5. Sở Tàinguyên và Môi trường: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Mộtlập kế hoạch khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính của 12 xã, phường thuộc thịxã. Kiểm kê, đánh giá, phân hạng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợpvới quy hoạch phát triển. Phối hợp tổ chức, thanh kiểm tra việc sử dụng đất, xửlý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liênquan đến đất đai, nhằm bảo đảm việc sử dụng đất đúng qui định pháp luật hiệnhành. Xử lý đối với các trường hợp vi phạm có liên quan trong lĩnh vực tàinguyên, môi trường.

6. SởCông nghiệp: có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh phương án di dời các cơ sởsản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực thị xã; phương án cảitạo, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thị xã, phương án cáp điện ngầm ở cáctuyến đường khu trung tâm thị xã, khu vực đông dân cư, để vừa đảm bảo an toàn lướiđiện, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sở Côngnghiệp có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành liên quan chỉ đạo việc xây dựngcụm công nghiệp sạch theo chủ trương đã được phê duyệt. Có kế hoạch phát triểncác ngành nghề thủ công truyền thống để giải quyết việc làm cho lao động nôngthôn, nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn.

7. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn: có trách nhiệm phối hợp với UBND thịxã Thủ Dầu Một xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với quyhoạch phát triển, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăn nuôi cho nôngdân, hướng dẫn và vận động nông dân tận dụng diện tích mặt nước để nuôitrồng thủy sản nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khảo sát quy hoạch vànhđai trồng rau xanh an toàn, nhằm giải quyết nhu cầu tiêu dùng tại địa phương vàtạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Tham mưu,trình UBND tỉnh dự án đê bao ven sông Sài gòn để tạo điều kiện mở rộng mạnglưới giao thông nông thôn, phát triển du lịch sinh thái, phương án phát triểncác ngành nghề dịch vụ nông nghiệp để phát triển kinh tế nông thôn thị xã.

8. SởThương mại và Du lịch: có trách nhiệm phối hợp cùng UBND thị xã Thủ Dầu Mộtxây dựng và thực hiện phương án cải tạo, sắp xếp hệ thống chợ của thị xã ; khảosát, quy hoạch và lập kế hoạch xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị,khách sạn, chợ, khu du lịch sinh thái trên địa bàn thị xã, đồng thời tạo điềukiện phát triển các ngành dịch vụ theo Nghị quyết 47 của Tỉnh ủy đã đề ra. Chỉđạo lực lượng quản lý thị trường có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với UBND thị xãThủ Dầu Một trong việc quản lý thị trường và các hoạt động kinh doanh thuộc cácthành phần kinh tế trên địa bàn thị xã.

9. SởKhoa học - Công nghệ: có trách nhiệm nghiên cứu phối hợp với UBND thị xãThủ Dầu Một ứng dụng các thành tựu khoa học mới trong các lĩnh vực nông nghiệp,công nghiệp, giao thông, quản lý đô thị và công nghệ thông tin. Phối hợp thựchiện chức năng quản lý nhà nước về mặt chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạhạt nhân, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, tiêu chuẩn đo lường chấtlượng. Giám định, thẩm định, tư vấn đối với các dự án đầu tư, các công trìnhkhoa học kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giaocho UBND thị xã Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư. Đề ra chương trình thúc đẩy pháttriển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn.

10. SởBưu chính - Viễn thông: có trách nhiệm xây dựng và triển khai các phương ánphát triển hệ thống bưu chính - viễn thông trên địa bàn thị xã, nhất là khu vựcnông thôn để phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ chophát triển kinh tế, xã hội; từng bước ngầm hóa cáp điện thoại tại khu vực trungtâm thị xã và các khu dân cư.

11. SởGiáo dục và Đào tạo: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Mộtlập kế hoạch đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống trường, lớp phục vụ cho sựnghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã theo quy định; đầu tư nâng cấp trangthiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học và đảm bảo phổ cập giáo dục, phấnđấu đến năm 2006 thị xã có thêm 10 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia và 02 đơn vịhành chính cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học.

Sở Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm phối hợp cùng các ngành liên quan và UBND thị xã Thủ Dầu Mộtnghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các dự án xây dựng trường Đại học, Cao đẳng,Trung học chuyên nghiệp của tỉnh trên địa bàn thị xã, để giải quyết nhu cầu họctập của nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao dân trí, đàotạo lao động có trình độ kỹ thuật cao, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xãhội thị xã, tương xứng với mục tiêu phát triển thị xã đạt tiêu chuẩn đô thịloại III và đô thị loại II.

12. Sở Y tế: cótrách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một lập phương án xây dựng hoànchỉnh hệ thống y tế của thị xã theo quy định; đầu tư nâng cấp và trang bị cơ sởvật chất cho các trạm y tế xã, phường đạt tiêu chuẩn. Nghiên cứu để có biệnpháp thích hợp khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình chăm sóc sức khỏenhân dân, nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh trong nhân dân.Thường xuyên phối hợp cùng thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp viphạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc chữa bệnh, an toàn vệ sinhthực phẩm, để công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bànthị xã ngày được nâng cao.

13. Sở Văn hóa -Thông tin: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một lập các dựán cải tạo nâng cấp các công trình văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử hiệncó; đầu tư xây dựng mới trung tâm văn hóa thị xã, các cụm văn hóa liên xã; mởrộng công viên Thủ Dầu Một, đảm bảo đạt đủ các tiêu chuẩn theo quy định, nhằmphát huy được tác dụng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Có kế hoạchphối hợp cùng các ngành liên quan và UBND thị xã Thủ Dầu Một phát triển đa dạngcác loại hình văn hóa, nghệ thuật lành mạnh; đồng thời thường xuyên kiểm tra xửlý kịp thời các trường hợp hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, internet, dịchvụ quảng cáo vi phạm pháp luật, để các hoạt động văn hóa trên địa bàn thị xãngày càng đi vào nề nếp đúng quy định.

14. Sở Thể dục -Thể thao: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một lập các dựán: xây dựng khu trung tâm thể dục thể thao thị xã, các câu lạc bộ thể dục thểthao tại các cụm văn hóa liên xã, đầu tư nâng cấp các công trình thể dục thểthao hiện có, để đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân. Tổ chức cácphong trào thể dục thể thao bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với nhiềuđối tượng, để thu hút ngày càng đông người tham gia phong trào thể dục thểthao, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nhấtlà lực lượng thanh, thiếu niên, nhằm góp phần hạn chế tệ nạn xã hội trong đờisống nhân dân thị xã.

15. Sở Laođộng- Thương binh và Xã hội: có trách nhiệm phối hợp cùng UBND thị xã ThủDầu Một và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án xây dựng trường dạynghề của tỉnh, trung tâm dạy nghề thị xã đủ điều kiện đào tạo các ngành nghềphù hợp với nhiều đối tượng học viên đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại địaphương, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

Phối hợp cùngUBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xóađói giảm nghèo và giải quyết việc làm, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.

16. Bộ chỉhuy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương: có trách nhiệm phối hợp với UBNDthị xã Thủ Dầu Một xây dựng các phương án tăng cường giữ gìn an ninh, chính trịvà trật tự an toàn xã hội. Có kế hoạch đào tạo và trang bị đầy đủ cơ sở vậtchất để lực lượng công an, quân sự của thị xã ngày càng tinh nhuệ, hiện đại đủsức hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị vũ trang trúđóng trên địa bàn thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Mộttrong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần thúc đẩy công cuộcphát triển kinh tế, xã hội của thị xã theo mục tiêu đã đề ra.

17. Sở Nộivụ: có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiện công táccải cách hành chính theo quy định, phương án tổ chức bộ máy nhà nước thị xã theohướng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thành phố thuộc tỉnh. Tham mưu trìnhUBND tỉnh xem xét phân bổ biên chế cho thị xã đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ,có phương án đào tạo cán bộ nguồn, đào tạo lại lực lượng cán bộ hiện có của thịxã đủ trình độ, năng lực kiến thức chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứngyêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương..

18. Cácsở, ngành khác: có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh giải quyết các mặt công tácvà giúp UBND thị xã Thủ Dầu Một thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội theo chức năng nhiệm vụ của sở, ngành.

IV- MỐI QUAN HỆ VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC:

1. Trên cơsở các nhiệm vụ đã nêu ở phần trên, các sở, ngành phải chủ động xây dựng kếhoạch phối hợp thực hiện, quy trình tiếp nhận giải quyết các hồ sơ và các kiếnnghị do UBND thị xã Thủ Dầu Một hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã ThủDầu Một đề nghị để việc phối hợp được kịp thời đúng thời gian quy định. Thôngtin cho UBND thị xã Thủ Dầu Một về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vựcsở, ngành quản lý trên địa bàn thị xã.

2. Khi quyếtđịnh những vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực quản lý, chuyênmôn nghiệp vụ của sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã

Thủ Dầu Mộtphải trao đổi và có sự thống nhất bằng văn bản của cơ quan đó. Đối với những vấnđề chưa có sự thống nhất giữa UBND thị xã Thủ Dầu Một và các sở, ngành tỉnh,Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một báo cáo UBND tỉnh quyết định.

23. Định kỳhàng quý, Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một có trách nhiệm chủ trì mời thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh bàn bạc, thống nhất và thông tin những vấn đề liên quan đếncác nội dung xây dựng và phát triển thị xã theo định hướng đã phê duyệt. Thủtrưởng các sở, ngành có trách nhiệm tham dự đầy đủ.

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Thủ trưởngcác các sở, ngành tỉnh và UBND thị xã Thủ Dầu Một có trách nhiệm thi hành quychế này.

2. Giao SởNội vụ và Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiệnquy chế. Việc điều chỉnh, bổ sung quy chế này do UBND tỉnh xem xét quyết địnhtheo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một và các sở, ngành liên quan.