ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/ 2005/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPCÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày09/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn, thành lập, sápnhập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có 12 đơn vị như sau:

* Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân;

2. Phòng Nội vụ – Lao động Thương binh và Xã hội;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch;

4. Phòng Giáo dục;

5. Phòng Quản lý đô thị;

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

7. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

* Các đơn vị có con dấu riêng nhưng không cótài khoản riêng:

8. Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao;

9. Phòng Tư pháp;

10. Phòng Kinh tế;

11. Thanh tra;

12. Phòng Tôn giáo – Dân tộc.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận CáiRăng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành có liên quan xâydựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế củacác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng phù hợp với các quyđịnh hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định nàyđều bãi bỏ; đồng thời, thay thế khoản I, Điều 1 Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Phòng(và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận CáiRăng, thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủyban nhân dân quận Cái Răng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB)
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP
- UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP.Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban, ngành TP
- Lưu TTLT

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng