ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 04/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 07 tháng 02 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kế hoạch kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng chính sách năm 2005

_________________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2004/QĐ-BKH ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005 tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2005 của UBND tỉnh, V/v phê duyệt các điểm mua, bán hàng chính sách xã hội được trợ giá trợ cước vận chuyển năm 2005;

Xét đề nghị của liên ngành Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số: 13/LN /BDT-TC-KHĐT ngày 27/1/2005 V/v thống nhất kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng chính sách năm 2005 tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách năm 2005. (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở kế hoạch & Đầu tư kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005; Trưởng Ban dân tộc, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc các đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng hàng chính sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn